حیوانات

10 tarjetas imprimibles en Farsi para aprender el tema de Animales Domésticos
 • لاک پشت - tortuga
 • گربه - gato
 • سگ - perro
 • ماهی - pez
 • طوطی - cotorro
 • موش - ratón
 • خوک هندی - cuy
 • موش بزرگ - hámster
 • چینچیلا - chinchilla
 • قناری - canario
Descargar tarjetas de Animales Domésticos
خوک هندی Tarjetas didacticasسگ Tarjetas didacticasطوطی Tarjetas didacticas

جانوران مزرعه

15 tarjetas imprimibles en Farsi para aprender el tema de Animales en la Granja
 • خر - burro
 • شتر - camello
 • گاو - vaca
 • اسب - caballo
 • خوک - cerdo
 • گاو نر، قلدر - toro
 • بز - cabra
 • خرگوش - conejo
 • گوسفند - oveja
 • زنبور عسل - abeja
 • اسب کوتاه - poni
 • گوسفند نر - carnero
 • گوزن شمالی - reno
 • لاما - llama
 • کویپو - coipo
Descargar tarjetas de Animales en la Granja
اسب Tarjetas didacticasاسب کوتاه Tarjetas didacticasبز Tarjetas didacticas

حیوانات جنگل

21 tarjetas imprimibles en Farsi para aprender el tema de Animales de la Selva
 • شیر - león
 • زرافه - jirafa
 • فیل - elefante
 • کرگدن - rinoceronte
 • گربه وحشی - ocelote
 • چیتا - cheetah
 • گوریل - gorila
 • مورچه خور - oso hormiguero
 • راسو - tapir
 • پاندای قرمز - panda rojo
 • میمون - gibón
 • ببر سفید - tigre blanco
 • میمینک - sifaka
 • میمون - chimpancé
 • پلنگ - leopardo
 • گربه وحشی - jaguar
 • سوسمار - cocodrilo
 • ببر - tigre
 • گورخر - zebra
 • اسب آبی - hipopótamo
 • پاندا - oso panda
Descargar tarjetas de Animales de la Selva
اسب آبی Tarjetas didacticasببر Tarjetas didacticasببر سفید Tarjetas didacticas

Animales tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Animales Marinos
Animales Marinos  29 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Insectos
Insectos  23 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Animales del Bosque
Animales del Bosque  22 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Animales del Ártico
Animales del Ártico  14 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Farsi imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Farsi. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Farsi.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de حیوانات para niños pequeños (46 tarjetas en Farsi)