آب و هوا

31 tarjetas imprimibles en Farsi para aprender el tema de Meteorología y clima
 • گرم - calor
 • سرد - frio
 • آفتابی - soleado
 • ابری - nublado
 • ابر - nube
 • صاعقه - relámpago
 • بادی - viento
 • گردباد - huracán
 • طوفان - tormenta
 • سونامی - tsunami
 • باران - lluvia
 • گودال آب - charco
 • تندر - trueno
 • مه - neblina
 • رنگین کمان - arco iris
 • شبنم - roció
 • آرام - tranquilo
 • برگریزان - ojas
 • غروب - atardecer
 • طلوع - amanecer
 • شفق قطبی - aurora boreal
 • برف - nieve
 • برف باد - mucha nieve
 • برف ریزان - nevada
 • دانه ی برف - copo de nieve
 • قندیل - carámbanos
 • تگرگ - granizo hielo
 • یخ - hielo
 • منجمد - congelado
 • یخزده - enfriar
 • سر - hielo negro
Descargar tarjetas de Meteorología y clima
آرام Tarjetas didacticasآفتابی Tarjetas didacticasابر Tarjetas didacticas

Naturaleza tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Sistema solar
Sistema solar  21 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Farsi
tarjetas didacticas de Cuerpos de agua
Cuerpos de agua  30 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Farsi imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Farsi. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Farsi.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de طبیعت para niños pequeños (31 tarjetas en Farsi)