எண்கள்

20 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Números (1-20)
 • பதினெட்டு - dieciocho
 • பத்தொன்பது - diecinueve
 • இருபது - veinte
 • ஒன்று - uno
 • இரண்டு - dos
 • மூன்று - tres
 • நான்கு - cuatro
 • ஐந்து - cinco
 • ஆறு - seis
 • ஏழு - siete
 • எட்டு - ocho
 • ஒன்பது - nueve
 • பத்து - diez
 • பதினொரு - once
 • பன்னிரண்டு - doce
 • பதின்மூன்று - trece
 • பதினான்கு - catorce
 • பதினைந்து - quince
 • பதினாறு - dieciseis
 • பதினேழு - diecisiete
Descargar tarjetas de Números (1-20)
ஆறு Tarjetas didacticasஇரண்டு Tarjetas didacticasஇருபது Tarjetas didacticas

எண்ணிக்கை

10 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Contar
 • ஒன்று - uno
 • இரண்டு - dos
 • மூன்று - tres
 • நான்கு - cuatro
 • ஐந்து - cinco
 • ஆறு - seis
 • ஏழு - siete
 • எட்டு - ocho
 • ஒன்பது - nueve
 • பத்து - diez
Descargar tarjetas de Contar
ஆறு Tarjetas didacticasஇரண்டு Tarjetas didacticasஎட்டு Tarjetas didacticas

Matematicas tarjetas pendientes de creación

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Tamil imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Tamil. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Tamil.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de கணிதம் para niños pequeños (30 tarjetas en Tamil)