எண்கள்

20 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Des Nombres (1-20)"
 • பதினெட்டு - dix-huit
 • பத்தொன்பது - dix-neuf
 • இருபது - vingt
 • ஒன்று - un
 • இரண்டு - deux
 • மூன்று - trois
 • நான்கு - quatre
 • ஐந்து - cinq
 • ஆறு - six
 • ஏழு - sept
 • எட்டு - huit
 • ஒன்பது - neuf
 • பத்து - dix
 • பதினொரு - onze
 • பன்னிரண்டு - douze
 • பதின்மூன்று - treize
 • பதினான்கு - quatorze
 • பதினைந்து - quinze
 • பதினாறு - seize
 • பதினேழு - dix-sept
Télécharger les fiches Des Nombres (1-20)
ஆறு cartes flashஇரண்டு cartes flashஇருபது cartes flash

எண்ணிக்கை

10 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Compter"
 • ஒன்று - un
 • இரண்டு - deux
 • மூன்று - trois
 • நான்கு - quatre
 • ஐந்து - cinq
 • ஆறு - six
 • ஏழு - sept
 • எட்டு - huit
 • ஒன்பது - neuf
 • பத்து - dix
Télécharger les fiches Compter
ஆறு cartes flashஇரண்டு cartes flashஎட்டு cartes flash

Cartes Math en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual கணிதம் pour les tout-petits (30 cartes en Tamil)