ಸೌರ ಮಂಡಲ

21 druckbare Kannadae Lernkarten zum Thema Sonnensystem
 • ಶನಿ - der Saturn
 • uranus - der Uranus
 • neptune - der Neptun
 • ಚಂದ್ರ - der Mond
 • ಧೂಮಕೇತು - der Komet
 • ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ - der Asteroid
 • ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆ - der Meteorit
 • ಹಳ್ಳ - ಗುಣಿ - der Krater
 • ನಕ್ಷತ್ರ - der Stern
 • ಹಾಲುಹಾದಿ - die Milchstraße
 • ಆಕಾಶಗಂಗೆ - der Nebel
 • ನಕ್ಷತ್ರಗುಂಪು - die Galaxys
 • ಗ್ರಹಣ - die Sonnenfinsternis
 • starry sky - sternenklarer Himmel
 • ಸೌರ ಮಂಡಲ - das Sonnensystem
 • ಬುಧ - der Merkur
 • ಶುಕ್ರ - die Venus
 • ಭೂಮಿ - die Erde
 • ಪ್ಲುಟೊ - der Pluto
 • ಮಂಗಳ - der Mars
 • ಗುರು - der Jupiter
Herunterladen Sonnensystem Bildkarten
neptune Bildkarteikartenstarry sky Bildkarteikartenuranus Bildkarteikarten

Natur noch zu erstellende Karteikarten

Karteikarten auf
Kannada erstellen
Bildkarten für Wetter
Wetter  31 Bildkarten
Karteikarten auf
Kannada erstellen
Bildkarten für Wasserkörper
Wasserkörper  30 Bildkarten

Schauen Sie sich andere Sets mit ausdruckbaren Kannadaen Karteikarten an!

Es gibt keine weiteren Sets mit Kannadaen Lernkarten. Aber Sie können zum Abschnitt von Deutsch Lernkarten  und übersetzen sie auf Kannada.

Abonnieren Sie die Kids Flashcards

Bildungskarten auf Pinterest hinzufügen

Visual ಪರಿಸರ Flashcards für Kleinkinder (21 Karten in Kannada)