ಅಂಕಿಗಳು (೧-೨೦)

20 Kannada printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • ಹದಿನೆಂಟು - eighteen
 • ಹತೊಂಬತ್ತು - nineteen
 • ಇಪ್ಪತ್ತು - twenty
 • ಒಂದು - one
 • ಎರಡು - two
 • ಮೂರು - three
 • ನಾಲ್ಕು - four
 • ಐದು - five
 • ಆರು - six
 • ಏಳು - seven
 • ಎಂಟು - eight
 • ಒಂಬತ್ತು - nine
 • ಹತ್ತು - ten
 • ಹನ್ನೊಂದು - eleven
 • ಹನ್ನೆರಡು - twelve
 • ಹದಿಮೂರು - thirteen
 • ಹದಿನಾಲ್ಕು - fourteen
 • ಹದಿನೈದು - fifteen
 • ಹದಿನಾರು - sixteen
 • ಹದಿನೇಳು - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ಆರು picture flashcards ಇಪ್ಪತ್ತು picture flashcards ಎಂಟು picture flashcards

ಅಂಕಿಗಳು

10 Kannada printable flashcards for learning Counting topic
 • ಒಂದು - one
 • ಎರಡು - two
 • ಮೂರು - three
 • ನಾಲ್ಕು - four
 • ಐದು - five
 • ಆರು - six
 • ಏಳು - seven
 • ಎಂಟು - eight
 • ಒಂಬತ್ತು - nine
 • ಹತ್ತು - ten
Download Counting Flashcards
ಆರು picture flashcards ಎಂಟು picture flashcards ಎರಡು picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Kannada flashcards!

There are no more sets of Kannada flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Kannada.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ಗಣಿತ Flashcards for Toddlers (30 cards in Kannada)