ஆண்டின் மாதம்

12 карточек для изучения темы Месяцы года на Тамильском языке!
 • ஜூன் - июнь
 • ஜுலை - июль
 • ஆகஸ்ட் - август
 • செப்டம்பர் - сентябрь
 • அக்டோபர் - октябрь
 • நவம்பர் - ноябрь
 • டிசம்பர் - декабрь
 • ஜனவரி - январь
 • பிப்ரவரி - февраль
 • மார்ச் - март
 • ஏப்ரல் - апрель
 • மே - май
Скачать карточки "Месяцы года"
அக்டோபர் карточки энциклопедических знанийஆகஸ்ட் карточки энциклопедических знанийஏப்ரல் карточки энциклопедических знаний

வாரத்தின் நாட்கள்

12 карточек для изучения темы Дни недели на Тамильском языке!
 • நாளை - завтра
 • நாட்காட்டி - календарь
 • அட்டவணை - расписание
 • திங்கட்கிழமை - понедельник
 • செவ்வாய் கிழமை - вторник
 • புதன் கிழமை - среда
 • வியாழனக்கிழமை - четверг
 • வெள்ளிக்கிழமை - пятница
 • சனிக்கிழமை - суббота
 • ஞாயிற்றுக்கிழமை - воскресенье
 • இன்று - сегодня
 • நேற்று - вчера
Скачать карточки "Дни недели"
அட்டவணை карточки энциклопедических знанийஇன்று карточки энциклопедических знанийசனிக்கிழமை карточки энциклопедических знаний

Календарь картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тамильском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тамильском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Тамильский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"நாட்காட்டி" - Визуальный Тамильском Словарь для Малышей (24 картинок)