ખેતર પક્ષીઓ

11 druckbare Gujaratie Lernkarten zum Thema Bauernhof Vögel
 • મરઘો - der Hahn
 • બતક - die Ente
 • નાની બતક - das Entlein
 • હંસ - die Gans
 • ક્વેઈલ - die Wachtel
 • શાહમૃગ - der Strauß
 • મોર - der Pfau
 • તિલોર - der Fasan
 • મરઘી - das Huhn
 • ટર્કી - der Truthahn
 • ચિકન - das Küken
Herunterladen Bauernhof Vögel Bildkarten
ક્વેઈલ Bildkarteikartenચિકન Bildkarteikartenટર્કી Bildkarteikarten

જંગલી પક્ષીઓ

18 druckbare Gujaratie Lernkarten zum Thema Wildvögel
 • ગળી - die Schwalbe
 • પોપટ - der Papagei
 • ચકલી - der Spatz
 • ઘોળી ડોક ઢોંક - der Störch
 • गिद्ध - der Geier
 • ફાલ્કન - der Falke
 • પેન્ગ્વીન - der Pinguin
 • હમિંગબર્ડ - der Kolibri
 • ઘુવડ - die Eule
 • વૂડપેકર - der Specht
 • પેલિકન - der Pelikan
 • હંસ - der Schwan
 • ટાઇટહાઉસ - die Meise
 • બુલફિંચ - der Gimpel
 • કાગડો - die Krähe
 • ગરુડ - die Adler
 • ફ્લેમિંગો - der Flamingo
 • કબૂતર - die Taube
Herunterladen Wildvögel Bildkarten
गिद्ध Bildkarteikartenકબૂતર Bildkarteikartenકાગડો Bildkarteikarten

Vögel noch zu erstellende Karteikarten

Schauen Sie sich andere Sets mit ausdruckbaren Gujaratien Karteikarten an!

Es gibt keine weiteren Sets mit Gujaratien Lernkarten. Aber Sie können zum Abschnitt von Deutsch Lernkarten  und übersetzen sie auf Gujarati.

Abonnieren Sie die Kids Flashcards

Bildungskarten auf Pinterest hinzufügen

Visual પક્ષીઓ Flashcards für Kleinkinder (29 Karten in Gujarati)