ખેતર પક્ષીઓ

11 Gujarati printable flashcards for learning Farm birds topic
 • મરઘો - rooster
 • બતક - duck
 • નાની બતક - duckling
 • હંસ - goose
 • ક્વેઈલ - quail
 • શાહમૃગ - ostrich
 • મોર - peacock
 • તિલોર - pheasant
 • મરઘી - hen
 • ટર્કી - turkey
 • ચિકન - chick
Download Farm birds Flashcards
ક્વેઈલ picture flashcards ચિકન picture flashcards ટર્કી picture flashcards

જંગલી પક્ષીઓ

18 Gujarati printable flashcards for learning Wild birds topic
 • ગળી - swallow
 • પોપટ - parrot
 • ચકલી - sparrow
 • ઘોળી ડોક ઢોંક - stork
 • गिद्ध - vulture
 • ફાલ્કન - falcon
 • પેન્ગ્વીન - penguin
 • હમિંગબર્ડ - hummingbird
 • ઘુવડ - owl
 • વૂડપેકર - woodpecker
 • પેલિકન - pelican
 • હંસ - swan
 • ટાઇટહાઉસ - titmouse
 • બુલફિંચ - bullfinch
 • કાગડો - crow
 • ગરુડ - eagle
 • ફ્લેમિંગો - flamingo
 • કબૂતર - pigeon
Download Wild birds Flashcards
गिद्ध picture flashcards કબૂતર picture flashcards કાગડો picture flashcards

Birds cards pending creation

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual પક્ષીઓ Flashcards for Toddlers (29 cards in Gujarati)