આધાર રંગો

12 Gujarati printable flashcards for learning Base colors topic
 • નારંગી - orange
 • વાદળી - blue
 • બ્રાઉન - brown
 • લાલ - red
 • કાળો - black
 • ચાંદીના - silver
 • સોનું - gold
 • ભૂખરા - gray
 • લીલા - green
 • વાયોલેટ - purple
 • પીળો - yellow
 • સફેદ - white
Download Base colors Flashcards
કાળો picture flashcards ચાંદીના picture flashcards નારંગી picture flashcards

2D આકાર

35 Gujarati printable flashcards for learning 2D Shapes topic
 • બહુકોણ - polygon
 • વર્તુળ - circle
 • અંડાકાર - oval
 • લેન્સ - lens
 • અર્ધચંદ્રાકાર - crescent
 • કમાન - arch
 • વલય - annulus
 • સેગમેન્ટ - segment
 • ક્ષેત્ર - sector
 • અર્ધવર્તુળ - semicircle
 • ક્રોસ - cross
 • હૃદય - heart
 • તારો - star
 • ગિયર - gear
 • તીર - arrow
 • સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ - isosceles triangle
 • ત્રિકોણ - triangle
 • સમભુજ ત્રિકોણ - equilateral triangle
 • જમણો ત્રિકોણ - right triangle
 • સ્થૂળ ત્રિકોણ - obtuse triangle
 • તીવ્ર ત્રિકોણ - acute triangle
 • લંબચોરસ - rectangle
 • ચોરસ - square
 • સમચતુર્ભુજ - rhombus
 • સમાંતરગ્રામ - parallelogram
 • ટ્રેપેઝોઇડ - trapezoid
 • ચતુર્ભુજ - quadrilateral
 • પતંગ - kite
 • પંચકોણ - pentagon
 • ષટ્કોણ - hexagon
 • હેપ્ટાગોન - heptagon
 • અષ્ટકોણ - octagon
 • નોનાગોન - nonagon
 • દશકોણ - decagon
 • ડોડેકાગોન - dodecagon
Download 2D Shapes Flashcards
અંડાકાર picture flashcards અર્ધચંદ્રાકાર picture flashcards અર્ધવર્તુળ picture flashcards

3D આકારો

17 Gujarati printable flashcards for learning 3D Shapes topic
 • સમઘન - cube
 • લંબઘન - parallelepiped
 • નળાકાર - cylinder
 • ગોળો - sphere
 • પ્રિઝમ - triangular prism
 • શંકુ - cone
 • હેકઝગોનાલ પ્રિઝમ - hexagonal prism
 • પેન્ટાગોનલ પ્રિઝમ - pentagonal prism
 • ચતુષ્કોણીય પિરામિડ - square pyramid
 • ત્રિકોણીય પિરામિડ - triangular pyramid
 • ષટકોણ પિરામિડ - hexagonal pyramid
 • ઓક્ટાહેડ્રન - octahedron
 • દોડેકાહેડ્રન - dodecahedron
 • આઇકોસહેડ્રન - icosahedron
 • ફ્રસ્ટ્રમ - frustum
 • એલીપસોડ - ellipsoid
 • ક્યુબોઇડ - cuboid
Download 3D Shapes Flashcards
આઇકોસહેડ્રન picture flashcards એલીપસોડ picture flashcards ઓક્ટાહેડ્રન picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Gujarati
Secondary colors flashcards
Secondary colors  flashcards

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual રંગો અને આકાર Flashcards for Toddlers (64 cards in Gujarati)