ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು

10 Kannada printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • ಆಮೆ - turtle
 • ಬೆಕ್ಕು - cat
 • ನಾಯಿ - dog
 • ಮೀನು - fish
 • ಗಿಳಿ - parrot
 • ಇಲಿ - mouse
 • ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಣಿ - guinea pig
 • ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್ - hamster
 • ಚಿಂಚಿಲ್ಲಾ - chinchilla
 • ಕ್ಯಾನರಿ - canary
Download Domestic animals Flashcards
ಆಮೆ picture flashcards ಇಲಿ picture flashcards ಕ್ಯಾನರಿ picture flashcards

ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು

15 Kannada printable flashcards for learning Farm animals topic
 • ಕತ್ತೆ - donkey
 • ಒಂಟೆ - camel
 • ಹಸು - cow
 • ಕುದುರೆ - horse
 • ಹಂದಿ - pig
 • ಗೂಳಿ - bull
 • ಮೇಕೆ - goat
 • ಮೊಲ - rabbit
 • ಕುರಿ - sheep
 • ಜೇನು ಹುಳ - bee
 • ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆ - pony
 • ಟಗರು - ram
 • ರೇನ್ ಡೀಯರ್ - reindeer
 • ಲಾಮ - lama
 • ಮುಂಗುಸಿ - coypu
Download Farm animals Flashcards
ಒಂಟೆ picture flashcards ಕತ್ತೆ picture flashcards ಕುದುರೆ picture flashcards

ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು

21 Kannada printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • ಸಿಂಹ - lion
 • ಜಿರಾಫೆ - giraffe
 • ಆನೆ - elephant
 • ಖಡ್ಗಮೃಗ - rhinoceros
 • ಬೆಕ್ಕು - ocelot
 • ಚಿರತೆ - cheetah
 • ಗೊರಿಲ್ಲಾ - gorilla
 • ಆಂಟೀಟರ್ - anteater
 • ಟ್ಯಾಪಿರ್ - tapir
 • ಕೆಂಪು ಪಾಂಡಾ - red panda
 • ಗಿಬ್ಬನ್ - gibbon
 • ಬಿಳಿ ಹುಲಿ - white tiger
 • ಸಿಫಾಕ - sifaka
 • ಕೋತಿ - monkey
 • ಚಿರತೆ - leopard
 • ಜಾಗ್ವಾರ್ - jaguar
 • ಮೊಸಳೆ - crocodile
 • ಹುಲಿ - tiger
 • ಜೀಬ್ರಾ - zebra
 • ಹಿಪ್ಪೋ - hippopotamus
 • ಪಾಂಡಾ - panda
Download Jungle animals Flashcards
ಆಂಟೀಟರ್ picture flashcards ಆನೆ picture flashcards ಕೆಂಪು ಪಾಂಡಾ picture flashcards

Animals cards pending creation

Create cards
in Kannada
Sea animals flashcards
Sea animals  flashcards
Create cards
in Kannada
Insects flashcards
Insects  flashcards
Create cards
in Kannada
Forest animals flashcards
Forest animals  flashcards
Create cards
in Kannada
Arctic animals flashcards
Arctic animals  flashcards

Check other sets of printable Kannada flashcards!

There are no more sets of Kannada flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Kannada.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ಪ್ರಾಣಿಗಳು Flashcards for Toddlers (46 cards in Kannada)