വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ

10 Malayalam printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • കടലാമ - turtle
 • പൂച്ച - cat
 • നായ - dog
 • മത്സ്യം - fish
 • തത്ത - parrot
 • ചുണ്ടെലി - mouse
 • കാവി - guinea pig
 • എലിച്ചക്രം - hamster
 • ചിൻചില്ല - chinchilla
 • കാനറി - canary
Download Domestic animals Flashcards
എലിച്ചക്രം picture flashcards കടലാമ picture flashcards കാനറി picture flashcards

ഫാം മൃഗങ്ങൾ

15 Malayalam printable flashcards for learning Farm animals topic
 • കഴുത - donkey
 • ഒട്ടകം - camel
 • പശു - cow
 • കുതിര - horse
 • പന്നി - pig
 • കാള - bull
 • ആട് - goat
 • മുയൽ - rabbit
 • ചെമ്മരിയാട് - sheep
 • തേനീച്ച - bee
 • കുതിരക്കുട്ടി - pony
 • മുട്ടനാട്‌ - ram
 • reindeer - reindeer
 • ലാമ - lama
 • കൊയ്‌പ്‌ - coypu
Download Farm animals Flashcards
reindeer picture flashcards ആട് picture flashcards ഒട്ടകം picture flashcards

കടൽ മൃഗങ്ങൾ

29 Malayalam printable flashcards for learning Sea animals topic
 • സ്റ്റിംഗ്രേ - stingray
 • നീരാളി - octopus
 • കടൽപ്പായൽ - seaweed
 • നക്ഷത്രമത്സ്യം - starfish
 • പവിഴം - coral
 • ഷെൽ - shell
 • കൊലയാളി തിമിംഗലം - orca, killer whale
 • കടൽച്ചാൽ - sea urchin
 • സ്പേം തിമിംഗലം - sperm whale
 • കടൽക്കുതിര - seahorse
 • ഡോൾഫിൻ - dolphin
 • ക്രെഫിഷ് - crayfish
 • നോട്ടിലസ് - nautilus
 • കടലാമ - sea turtle
 • സ്രാവ് - shark
 • ചെമ്മീൻ - shrimp
 • ഒച്ചുകൾ - snail
 • തിമിംഗലം - whale
 • കടൽ അനീമൺ - sea anemone
 • കണവ - squid
 • ഞണ്ട് - crab
 • കടല്ച്ചൊറി - jellyfish
 • വലിയ ചെമ്മീൻ - lobster
 • നാർവാൾ - narwhal
 • രോമ മുദ്ര - fur seal
 • ബെലൂഗ - beluga
 • ഭീമൻ കണവ - giant squid
 • മുദ്ര - seal
 • നീര്ക്കുതിര - walrus
Download Sea animals Flashcards
ഒച്ചുകൾ picture flashcards കടലാമ picture flashcards കടല്ച്ചൊറി picture flashcards

പ്രാണികൾ

23 Malayalam printable flashcards for learning Insects topic
 • ചിത്രശലഭം - butterfly
 • ലേഡിബഗ് - ladybug
 • ചിതൽ - termite
 • ഉറുമ്പ് - ant
 • മൂട്ട - bug
 • കൊതുക് - mosquito
 • മൂട്ട - bedbug
 • കടന്നല് - wasp
 • കടന്നല് - hornet
 • പാറ്റ - cockroach
 • വലിയനേര്ച്ച - bumblebee
 • തുമ്പി - dragonfly
 • പുല്ച്ചാടി - grasshopper
 • ഈച്ച - fly
 • ചിത്രശലഭപ്പുഴു - caterpillar
 • പേൻ - louse
 • മാന്റിസ് - mantis
 • സ്കരാബേയസ് - scarabaeus
 • ചിലന്തി - spider
 • തേൾ - scorpion
 • തേനീച്ച - bee
 • മില്ലിപീഡ് - millipede
 • കാശ് - mite
Download Insects Flashcards
ഈച്ച picture flashcards ഉറുമ്പ് picture flashcards കടന്നല് picture flashcards

കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ

21 Malayalam printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • സിംഹം - lion
 • ജിറാഫ് - giraffe
 • ആന - elephant
 • കാണ്ടാമൃഗം - rhinoceros
 • ഒക്ലോട്ട് - ocelot
 • ചീറ്റ - cheetah
 • ആള്ക്കുരങ്ങ് - gorilla
 • ഉറുമ്പുതീനി - anteater
 • ടാപ്പിർ - tapir
 • ചുവന്ന പാണ്ട - red panda
 • ഗിബ്ബൺ - gibbon
 • വെളുത്ത കടുവ - white tiger
 • സിഫക്ക - sifaka
 • കുരങ്ങൻ - monkey
 • പുള്ളിപ്പുലി - leopard
 • ജാഗ്വാർ - jaguar
 • മുതല - crocodile
 • കടുവ - tiger
 • വരയന്കുതിര - zebra
 • നീര്ക്കുതിര - hippopotamus
 • പാണ്ട - panda
Download Jungle animals Flashcards
ആന picture flashcards ആള്ക്കുരങ്ങ് picture flashcards ഉറുമ്പുതീനി picture flashcards

വന മൃഗങ്ങൾ

22 Malayalam printable flashcards for learning Forest animals topic
 • മാൻ - deer
 • പന്നി - boar
 • പോത്ത് - buffalo
 • മുയൽ - hare
 • മുള്ളന്പന്നി - hedgehog
 • മടിയൻ - sloth
 • ലിങ്ക്സ് - lynx
 • കരടി - bear
 • ചെന്നായ - coyote
 • ഫെററ്റ് - ferret
 • കുറുക്കൻ - fox
 • റാക്കൂൺ - raccon
 • അണ്ണാൻ - squirell
 • ചെന്നായ - wolf
 • ബാഡ്ജർ - badger
 • ചിപ്മങ്ക് - chipmunk
 • കാട്ടുപോത്ത് - bison
 • പെരുച്ചാഴി - mole
 • മ്ളാവ് - moose
 • വോൾവറിൻ - wolverine
 • കുട്ടിസാങ്ക് - skunk
 • മാർമോട്ട് - marmot
Download Forest animals Flashcards
അണ്ണാൻ picture flashcards കരടി picture flashcards കാട്ടുപോത്ത് picture flashcards

ആർട്ടിക് മൃഗങ്ങൾ

14 Malayalam printable flashcards for learning Arctic animals topic
 • മൂങ്ങ - owl
 • നാർവാൾ - narwhal
 • രോമ മുദ്ര - fur seal
 • ബെലൂഗ - beluga
 • ഭീമൻ കണവ - giant squid
 • വെളുത്ത കരടി - polar bear
 • മുദ്ര - seal
 • നീര്ക്കുതിര - walrus
 • പെൻഗ്വിൻ - penguin
 • ആർട്ടിക് കുറുക്കൻ - arctic fox
 • കസ്തൂരി - muskox
 • ആർട്ടിക് ചെന്നായ - arctic wolf
 • കൊലയാളി തിമിംഗലം - orca, killer whale
 • തിമിംഗലം - whale
Download Arctic animals Flashcards
ആർട്ടിക് കുറുക്കൻ picture flashcards ആർട്ടിക് ചെന്നായ picture flashcards കസ്തൂരി picture flashcards

Animals cards pending creation

Check other sets of printable Malayalam flashcards!

There are no more sets of Malayalam flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Malayalam.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual മൃഗങ്ങൾ Flashcards for Toddlers (134 cards in Malayalam)