ശരീരഭാഗങ്ങൾ

26 Malayalam printable flashcards for learning Body Parts topic
 • മടന്വ് - heel
 • ഉള്ളങ്കാല് - sole
 • കാൽവിരൽ - toe
 • നഖം - nail
 • മുഷ്ടി - fist
 • തല - head
 • കഴുത്ത് - nape
 • കഴുത്ത് - neck
 • തോൾ - shoulder
 • നെഞ്ച് - chest
 • പിന്നിലുള്ള - back
 • അസ്ഥികൂടം - skeleton
 • തലയോട്ടി - skull
 • ഉദരം - abdomen
 • അസ്ഥി - bone
 • കൈ - arm
 • കാല് - leg
 • കൈമുട്ട് - elbow
 • കൈ - hand
 • കൈത്തണ്ട - wrist
 • ഉള്ളംകൈ - palm
 • വിരല് - finger
 • മുട്ടുകുത്തി - knee
 • നിതംബം - hip
 • താഴെ - bum
 • പാദം - foot
Download Body Parts Flashcards
അസ്ഥി picture flashcards അസ്ഥികൂടം picture flashcards ഉള്ളംകൈ picture flashcards

മുഖം

20 Malayalam printable flashcards for learning Face topic
 • മുഖം - face
 • മൂക്ക് - nose
 • നെറ്റി - forehead
 • കണ്ണ് - eye
 • ചെവി - ear
 • കണ്പീലികൾ - eyelashes
 • കവിൾ - cheek
 • തലമുടി - hair
 • ചുണ്ടുകൾ - lip
 • നാസാരന്ധം - nostril
 • പുരികം - eyebrow
 • നാവ് - tongue
 • താടി - chin
 • വായ - mouth
 • താടി - beard
 • താടിയെല്ല് - jaw
 • പല്ല് - tooth
 • മീശ - mustache
 • ചുളിവുകൾ - wrinkles
 • പുള്ളികൾ - freckles
Download Face Flashcards
കണ്ണ് picture flashcards കണ്പീലികൾ picture flashcards കവിൾ picture flashcards

ഘട്ടങ്ങൾ

12 Malayalam printable flashcards for learning Stages topic
 • വയസ്സൻ - old man
 • മുതിർന്നവർ - adult
 • കൗമാരക്കാരൻ - teenager
 • ശിശു - baby
 • ആൺകുട്ടി - boy
 • പെൺകുട്ടി - girl
 • കുട്ടികൾ - children
 • സ്ത്രീ - lady
 • യുവത്വം - youth
 • സ്ത്രീ - woman
 • മനുഷ്യൻ - man
 • വയസ്സായ സ്ത്രീ - old woman
Download Stages Flashcards
ആൺകുട്ടി picture flashcards കുട്ടികൾ picture flashcards കൗമാരക്കാരൻ picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Malayalam
Family members flashcards
Family members  flashcards
Create cards
in Malayalam
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Malayalam
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Malayalam flashcards!

There are no more sets of Malayalam flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Malayalam.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ആളുകൾ Flashcards for Toddlers (58 cards in Malayalam)