ക്ലാസ്സ് മുറിയിലെ വസ്തുക്കള്

36 Malayalam printable flashcards for learning Classroom objects topic
 • ലാപ്ടോപ്പ് - laptop
 • വിദ്യാർത്ഥി - pupil
 • ഡെസ്ക്ക് - desk
 • ചോക്ക്ബോർഡ് - chalkboard
 • ചോക്ക് - chalk
 • വൈറ്റ്ബോർഡ് - whiteboard
 • ബോർഡ് മാർക്കർ - board marker
 • ബാക്ക്പാക്ക് - backpack
 • പുസ്തകം - book
 • നോട്ടുബുക്ക് - notebook
 • പേപ്പർ - paper leaf
 • പേന - pen
 • പെൻസിൽ - pencil
 • വൈറ്റ്ബോർഡ് മാർക്കർ - marker
 • പെൻസിൽ കേസ് - pencil case
 • പെൻസിൽ ഷാർപ്പനർ - pencil sharpener
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഭരണാധികാരി - ruler
 • ഇറേസർ - eraser
 • പശ - glue
 • കത്രിക - scissors
 • പ്രൊട്രാക്റ്റർ - protractor
 • സ്കൂൾ കോമ്പസ് - school compasses
 • അബാക്കസ് - abacus
 • സ്കൂൾ കോമ്പസ് - calculator
 • ഗ്ലോബ് - globe
 • സൂക്ഷ്മദർശിനി - microscope
 • പുസ്തകഷെൽഫ് - bookshelf
 • ടൈംടേബിൾ - timetable
 • സംഖ്യകൾ - numbers
 • അക്ഷരങ്ങൾ - letters
 • അക്ഷരം കണ്ടെത്തൽ - letter tracing
 • സ്കൂൾ ബസ് - school bus
 • ലഞ്ച് ബോക്സ് - lunch box
 • സ്കൂൾ - school
 • അധ്യാപകൻ - teacher
 • കമ്പ്യൂട്ടർ - computer
Download Classroom objects Flashcards
അക്ഷരം കണ്ടെത്തൽ picture flashcards അക്ഷരങ്ങൾ picture flashcards അധ്യാപകൻ picture flashcards

School cards pending creation

Create cards
in Malayalam
School building flashcards
School building  flashcards

Check other sets of printable Malayalam flashcards!

There are no more sets of Malayalam flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Malayalam.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual സ്കൂൾ Flashcards for Toddlers (36 cards in Malayalam)