අංක

20 Sinhala printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • දහ අට - eighteen
 • දහ නවය - nineteen
 • විස්ස - twenty
 • එක - one
 • දෙක - two
 • තුන - three
 • හතර - four
 • පහ - five
 • හය - six
 • හත - seven
 • අට - eight
 • නවය - nine
 • දහය - ten
 • එකොලහ - eleven
 • දොලහ - twelve
 • දහතුන - thirteen
 • දහ හතර - fourteen
 • පහලව - fifteen
 • දහසය - sixteen
 • දහ හත - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
අට picture flashcards එක picture flashcards එකොලහ picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ගණිතය Flashcards for Toddlers (30 cards in Sinhala)