பண்ணை விலங்குகள்

15 Tamil printable flashcards for learning Farm animals topic
 • கழுதை - donkey
 • ஒட்டகம் - camel
 • பசு - cow
 • குதிரை - horse
 • பன்றி - pig
 • காளை - bull
 • ஆடு - goat
 • முயல் - rabbit
 • செம்மறியாடு - sheep
 • தேனீ - bee
 • மட்டக்குதிரை - pony
 • ஆட்டுக்கடா - ram
 • கலைமான் - reindeer
 • லாமா - lama
 • நியூட்ரியா - coypu
Download Farm animals Flashcards
ஆடு picture flashcards ஆட்டுக்கடா picture flashcards ஒட்டகம் picture flashcards

கடல் வாழ் விலங்குகள்

29 Tamil printable flashcards for learning Sea animals topic
 • திருக்கை - stingray
 • பேய்க்கணவாய் - octopus
 • கடற்பாசி - seaweed
 • நட்சத்திர மீன் - starfish
 • பவழப்பாறை - coral
 • கிளிஞ்சல் சிப்பி - shell
 • கொலையாளி திமிங்கலம் - orca, killer whale
 • கடல் முள்ளெலி - sea urchin
 • ஸ்ப்பெர்ம் திமிங்கிலம் - sperm whale
 • கடற்குதிரை - seahorse
 • கடற்பன்றி - dolphin
 • கடல் நண்டு - crayfish
 • நத்தை வகை - nautilus
 • கடல் ஆமை - sea turtle
 • சுறா - shark
 • இறால்மீன் - shrimp
 • நத்தை - snail
 • திமிங்கலம் - whale
 • கடற் சாமந்தி - sea anemone
 • கணவாய் - squid
 • நண்டு - crab
 • இழுது மீன் - jellyfish
 • பெருங்கடல் நண்டுவகை - lobster
 • கொம்பன் திமிங்கலம் - narwhal
 • கடல் சிங்கம் - fur seal
 • பெலுகா திமிங்கலம் - beluga
 • ராட்சத கணவாய் - giant squid
 • கடல்நாய் - seal
 • கடற்பசு - walrus
Download Sea animals Flashcards
இறால்மீன் picture flashcards இழுது மீன் picture flashcards கடற் சாமந்தி picture flashcards

பூச்சிகள்

23 Tamil printable flashcards for learning Insects topic
 • பட்டாம்பூச்சி - butterfly
 • கரும்புள்ளிச் செவ்வண்டு - ladybug
 • கரையான் - termite
 • எறும்பு - ant
 • வண்டு - bug
 • கொசு - mosquito
 • மூட்டை பூச்சி - bedbug
 • குளவி - wasp
 • குளவி - hornet
 • கரப்பான் பூச்சி - cockroach
 • துளைபோடும் வண்டு - bumblebee
 • தட்டான் - dragonfly
 • வெட்டுக்கிளி - grasshopper
 • - fly
 • கம்பளிப்பூச்சி - caterpillar
 • பேன் - louse
 • கும்பிடுபூச்சி - mantis
 • ஸ்காராப் வண்டு - scarabaeus
 • சிலந்தி - spider
 • தேள் - scorpion
 • தேனீ - bee
 • மரவட்டை - millipede
 • தூசிப் பூச்சி - mite
Download Insects Flashcards
ஈ picture flashcards எறும்பு picture flashcards கம்பளிப்பூச்சி picture flashcards

காட்டு விலங்குகள்

21 Tamil printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • சிங்கம் - lion
 • ஒட்டகச்சிவிங்கி - giraffe
 • யானை - elephant
 • காண்டாமிருகம் - rhinoceros
 • சிறுத்தை - ocelot
 • சிறுத்தை - cheetah
 • மனிதக் குரங்கு - gorilla
 • எறும்புண்ணி - anteater
 • தபீர் - tapir
 • சிவப்பு பாண்டா - red panda
 • கிப்பன் - gibbon
 • வெள்ளை புலி - white tiger
 • சிஃபாகா - sifaka
 • குரங்கு - monkey
 • சிறுத்தை - leopard
 • ஜாகுவார் - jaguar
 • முதலை - crocodile
 • புலி - tiger
 • வரிக்குதிரை - zebra
 • நீர்யானை - hippopotamus
 • பாண்டா கரடி - panda
Download Jungle animals Flashcards
எறும்புண்ணி picture flashcards ஒட்டகச்சிவிங்கி picture flashcards காண்டாமிருகம் picture flashcards

​ ​காட்டு விலங்குகள்

22 Tamil printable flashcards for learning Forest animals topic
 • மான் - deer
 • பன்றி - boar
 • ​​எருமை - buffalo
 • முயல் - hare
 • முள்ளம்பன்றி - hedgehog
 • சோம்பல் - sloth
 • லின்க்ஸ் - lynx
 • ​கரடி - bear
 • கொயோட் - coyote
 • ஃபெரெட் - ferret
 • ​ நரி - fox
 • ரக்கூன் - raccon
 • ​ ​அணில் - squirell
 • ​ ​ஓநாய் - wolf
 • பேட்ஜர் - badger
 • ​ ​அணில் - chipmunk
 • காட்டெருமை - bison
 • மச்சம் - mole
 • கடமான் - moose
 • வால்வரின் - wolverine
 • சுருங்கியது - skunk
 • அணில் - marmot
Download Forest animals Flashcards
ஃபெரெட் picture flashcards அணில் picture flashcards கடமான் picture flashcards

பனி வாழ் விலங்குகள்

14 Tamil printable flashcards for learning Arctic animals topic
 • ஆந்தை - owl
 • கொம்பன் திமிங்கலம் - narwhal
 • கடல் சிங்கம் - fur seal
 • பெலுகா திமிங்கலம் - beluga
 • ராட்சத கணவாய் - giant squid
 • பனிக்கரடி - polar bear
 • கடல்நாய் - seal
 • கடற்பசு - walrus
 • பனிப்பாடி - penguin
 • பனி நரி - arctic fox
 • கம்பளி எருமை - muskox
 • பனி ஓநாய் - arctic wolf
 • கொலையாளி திமிங்கலம் - orca, killer whale
 • திமிங்கலம் - whale
Download Arctic animals Flashcards
ஆந்தை picture flashcards கடற்பசு picture flashcards கடல் சிங்கம் picture flashcards

Animals cards pending creation

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual விலங்குகள் Flashcards for Toddlers (134 cards in Tamil)