ክፍሊታት ኣካላት

26 Tigrigna printable flashcards for learning Body Parts topic
 • ከብዲ እግሪ - heel
 • ከብዲ እግሪ - sole
 • ዓባይ ኣጻብዕቲ እግሪ - toe
 • ጽፍሪ - nail
 • ዕማኾ - fist
 • ርእሲ - head
 • ወተግ - nape
 • ክሳድ - neck
 • መንኮብ - shoulder
 • ኣፍልቢ - chest
 • ሕቖ - back
 • ኣስከሬን - skeleton
 • ሽክና ርእሲ - skull
 • ከብዲ - abdomen
 • ዓጽሚ - bone
 • ቅልጽም - arm
 • እግሪ - leg
 • ዕንኩሪት - elbow
 • ኢድ - hand
 • መላግቦ ኢድ - wrist
 • ከብዲ ኢድ - palm
 • ኣጻብዕቲ - finger
 • ብርኪ - knee
 • ጎሎ - hip
 • መዓኮር - bum
 • እግሪ - foot
Download Body Parts Flashcards
መላግቦ ኢድ picture flashcards ርእሲ picture flashcards ሽክና ርእሲ picture flashcards

ገጽ

20 Tigrigna printable flashcards for learning Face topic
 • ገጽ - face
 • ኣፍንጫ - nose
 • ግንባር - forehead
 • ዓይኒ - eye
 • እዝኒ - ear
 • ቅርኒብ ዓይኒ - eyelashes
 • ምዕጉርቲ - cheek
 • ጸጉሪ - hair
 • ከንፈር - lip
 • ኣፍንጫ - nostril
 • ሽፋሽፍቲ - eyebrow
 • መልሓስ - tongue
 • መንከስ - chin
 • ኣፍ - mouth
 • መንጋጋ - jaw
 • ጭሕሚ - beard
 • ኩርምቲ - tooth
 • ጭሕሚ - mustache
 • ዕጥርጣር - wrinkles
 • ዕንፍሩር - freckles
Download Face Flashcards
መልሓስ picture flashcards መንጋጋ picture flashcards ምዕጉርቲ picture flashcards

ደረጃታት

12 Tigrigna printable flashcards for learning Stages topic
 • ዓቢ ሰብኣይ - old man
 • በጽሒ /ዕቅሚ ሄዋን - adult
 • መንእሰይ - teenager
 • ቆልዓ - baby
 • ወዲ - boy
 • ጓል - girl
 • ቆልዑት - children
 • ጎርዞ - lady
 • መንእሰይ - youth
 • ሰበይቲ - woman
 • ሰብኣይ - man
 • ዓባይ ሰበይቲ - old woman
Download Stages Flashcards
መንእሰይ picture flashcards መንእሰይ picture flashcards ሰበይቲ picture flashcards

ስድራቤት/ ቤተሰብ

32 Tigrigna printable flashcards for learning Family members topic
 • ማናቱ - twins
 • መርዓት - bride
 • መርዓዊ - groom
 • ነብሰፁር - pregnant
 • ሕንጦ - newborn
 • መፃምዲ - couple
 • ሰበይቲ - wife
 • ሰብኣይ - husband
 • ወለዲ - parents
 • ቆልዑ - children
 • ኣቦ - father or dad
 • ኣዶ - mother or mom
 • ጓል - daughter
 • ወዲ - son
 • ሓፍቲ - sister
 • ሓው - brother
 • ዓበይቲ - grandparents
 • እንሓጎ - grandmother
 • ኣበሓጎ - grandfather
 • ደቂደቂ - grandchildren
 • ጓልጓል - granddaughter
 • ወዲዊ - grandson
 • ወዲ እኖ/ወዲ ኣቦ - siblings
 • ኣሞ/ሓትኖ - aunt
 • ኣኮ/ሓወቦ - uncle
 • ጓል ሓው/ሓፍቲ - niece
 • ወዲ ሓው/ሓፍቲ - nephew
 • እነሓጎ - mother-in-law (for husband)
 • ኣባሓጎ - father-in-law (for husband)
 • እንሓጎ - mother-in-law (for wife)
 • ኣባሓጎ - father-in-law (for wife)
 • ስድራ - family
Download Family members Flashcards
ሓው picture flashcards ሓፍቲ picture flashcards ሕንጦ picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Tigrigna
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Tigrigna
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Tigrigna flashcards!

There are no more sets of Tigrigna flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tigrigna.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ሰባት Flashcards for Toddlers (90 cards in Tigrigna)