પાળતુ પ્રાણી

10 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les animaux Domestiques"
 • કાચબો - tortue
 • બિલાડી - chat
 • કૂતરો - chien
 • માછલી - poisson
 • પોપટ - perroquet
 • ઉંદર - rat
 • કેવી - cochon d'Inde
 • હેમ્સ્ટર - hamster
 • ચિનચિલા - chinchilla
 • કેનરી - canari
Télécharger les fiches Les animaux Domestiques
ઉંદર cartes flashકાચબો cartes flashકૂતરો cartes flash

પાળેલા પ્રાણી

15 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Animaux de la Ferme"
 • ગધેડો - âne
 • ઊંટ - chameau
 • ગાય - vache
 • ઘોડો - cheval
 • ડુક્કર - cochon
 • બળદ - taureau
 • બકરી - chèvre
 • સસલું - lapin
 • ઘેટું - brebis
 • મધમાખી - abeille
 • ટટ્ટુ - poney
 • ઘેટું - mouton
 • સાબર - caribou
 • લામાં - lama
 • ન્યુટ્રિયા - ragondin
Télécharger les fiches Les Animaux de la Ferme
ઊંટ cartes flashગધેડો cartes flashગાય cartes flash

સમુદ્ર એનિમલ

29 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Animaux Marins"
 • ડંખ - raie
 • ઓક્ટોપસ - poulpe
 • સીવીડ - algue
 • તારાકાર માછલી - étoile de mer
 • પરવાળું - corail
 • શેલ - coquille
 • કિલર વ્હેલ - orque
 • વીર્ય વ્હેલ - cachalot
 • સમુદ્ર અર્ચન - oursin
 • દરિયાકાંઠે - hippocampe
 • ડોલ્ફિન - dauphin
 • ક્રેફિશ - écrevisse
 • નauટિલસ - nautile
 • દરિયાઈ કાચબો - tortue de mer
 • શાર્ક - requin
 • ઝીંગા - crevette
 • ગોકળગાય - escargot
 • વ્હેલ - baleine
 • સમુદ્ર એનિમોન - anémone de mer
 • સ્ક્વિડ - calamar
 • કરચલો - crabe
 • જેલીફિશ - méduse
 • લોબસ્ટર - homard
 • નરવાહલ - narval
 • ફર સીલ - phoque à fourrure
 • બેલુગા - béluga
 • વિશાળ સ્ક્વિડ - calmar géant
 • સીલ (મહોર) - joint
 • વોલરસ - morse
Télécharger les fiches Les Animaux Marins
ઓક્ટોપસ cartes flashકરચલો cartes flashકિલર વ્હેલ cartes flash

જંતુઓ

23 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Insectes"
 • પતંગિયું - papillon
 • લેડીબગ - coccinelle
 • ઉધઈ - termite
 • કીડી - fourmi
 • ખટમલ - punaise
 • મચ્છરr - moustique
 • માંકડ - punaise de lit
 • ભમરી - guêpe
 • શિંગડા - frelon
 • વંદો - cafard
 • ભમરો - bourdon
 • ડ્રેગન ફ્લાય - libellule
 • ખડમાકડી - sauterelle
 • માખી - mouche
 • ઈયળ - chenille
 • જૂ - pou
 • મન્ટિસ - mante
 • scarabaeus - scarabaeus
 • કરોળિયો - araignée
 • વીંછી - scorpion
 • મધમાખી - abeille
 • મિલિપેડ - mille-pattes
 • mite - mite
Télécharger les fiches Les Insectes
mite cartes flashscarabaeus cartes flashઈયળ cartes flash

જંગલી પ્રાણીઓ

21 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Animaux de la Jungle"
 • સિંહ - lion
 • જીરાફ - girafe
 • હાથી - éléphant
 • ગેંડો - rhinocéros
 • જંગલી બિલાડી - ocelot
 • ચીતો - guépard
 • ગોરીલા - gorille
 • કીડી ખાનાર - fourmilier
 • તાપીર - tapir
 • લાલ પાંડા - panda roux
 • ગિબન - gibbon
 • સફેદ વાઘ - tigre blanc
 • વાંદરો - sifaka
 • વાંદરું - singe
 • દીપડો - léopard
 • જગુઆર - jaguar
 • મગરમચ્છ - crocodile
 • વાઘ - tigre
 • ઝિબ્રા - zèbre
 • હિપ્પો - hippopotame
 • પાંડા - panda
Télécharger les fiches Les Animaux de la Jungle
કીડી ખાનાર cartes flashગિબન cartes flashગેંડો cartes flash

વન પશુ

22 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Animaux de la Forêt"
 • હરણ - cerf
 • ભૂંડ - sanglier
 • ભેંસ - buffle
 • શેળો - hérisson
 • સસલું - lièvre
 • સુસ્તી - paresseux
 • લિંક્સ - lynx
 • રીંછ - ours
 • કોયોટે - coyote
 • ફેરેટ - furet
 • શિયાળ - renard
 • raccon - raton laveur
 • ખિસકોલી - écureuil
 • વરુ - loup
 • બેઝર - blaireau
 • ચિપમન્ક - tamia
 • બાઇસન - bison
 • છછુંદર - taupe
 • એલ્ક - élan
 • વોલ્વરાઇન - carcajou
 • skunk - mouffette
 • marmot - marmotte
Télécharger les fiches Les Animaux de la Forêt
marmot cartes flashraccon cartes flashskunk cartes flash

આર્કટિક પ્રાણીઓ

14 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Animaux de l'Arctique"
 • ઘુવડ - hibou
 • નરવાહલ - narval
 • ફર સીલ - phoque à fourrure
 • બેલુગા - béluga
 • વિશાળ સ્ક્વિડ - calmar géant
 • સફેદ રીંછ - ours blanc
 • સીલ (મહોર) - joint
 • વોલરસ - morse
 • પેન્ગ્વીન - manchot
 • આર્કટિક શિયાળ - le renard arctique
 • કસ્તુરી બળદ - bœuf musqué
 • આર્કટિક વરુ - loup arctique
 • કિલર વ્હેલ - orque
 • વ્હેલ - baleine
Télécharger les fiches Les Animaux de l'Arctique
આર્કટિક વરુ cartes flashઆર્કટિક શિયાળ cartes flashકસ્તુરી બળદ cartes flash

Cartes Animaux en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Gujarati.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Gujarati.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual પ્રાણીઓ pour les tout-petits (134 cartes en Gujarati)