પાળતુ પ્રાણી

10 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales Domésticos
 • કાચબો - tortuga
 • બિલાડી - gato
 • કૂતરો - perro
 • માછલી - pez
 • પોપટ - cotorro
 • ઉંદર - ratón
 • કેવી - cuy
 • હેમ્સ્ટર - hámster
 • ચિનચિલા - chinchilla
 • કેનરી - canario
Descargar tarjetas de Animales Domésticos
ઉંદર Tarjetas didacticasકાચબો Tarjetas didacticasકૂતરો Tarjetas didacticas

પાળેલા પ્રાણી

15 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales en la Granja
 • ગધેડો - burro
 • ઊંટ - camello
 • ગાય - vaca
 • ઘોડો - caballo
 • ડુક્કર - cerdo
 • બળદ - toro
 • બકરી - cabra
 • સસલું - conejo
 • ઘેટું - oveja
 • મધમાખી - abeja
 • ટટ્ટુ - poni
 • ઘેટું - carnero
 • સાબર - reno
 • લામાં - llama
 • ન્યુટ્રિયા - coipo
Descargar tarjetas de Animales en la Granja
ઊંટ Tarjetas didacticasગધેડો Tarjetas didacticasગાય Tarjetas didacticas

સમુદ્ર એનિમલ

29 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales Marinos
 • ડંખ - la mantarraya
 • ઓક્ટોપસ - el pulpo
 • સીવીડ - las algas marinas
 • તારાકાર માછલી - la estrella de mar
 • પરવાળું - el coral
 • શેલ - la cáscara
 • કિલર વ્હેલ - la orca
 • વીર્ય વ્હેલ - el cachalote
 • સમુદ્ર અર્ચન - el erizo de mar
 • દરિયાકાંઠે - el caballito de mar
 • ડોલ્ફિન - el dolfin
 • ક્રેફિશ - el cangrejo de río
 • નauટિલસ - el nautilo
 • દરિયાઈ કાચબો - el tortuga
 • શાર્ક - el tiburón
 • ઝીંગા - el camarón
 • ગોકળગાય - el caracol
 • વ્હેલ - la ballena
 • સમુદ્ર એનિમોન - anémona de mar
 • સ્ક્વિડ - el calamar
 • કરચલો - el cangrejo
 • જેલીફિશ - la medusa
 • લોબસ્ટર - la langosta
 • નરવાહલ - el narval
 • ફર સીલ - el león marino
 • બેલુગા - la beluga
 • વિશાળ સ્ક્વિડ - el calamar gigante
 • સીલ (મહોર) - la foca
 • વોલરસ - la morsa
Descargar tarjetas de Animales Marinos
ઓક્ટોપસ Tarjetas didacticasકરચલો Tarjetas didacticasકિલર વ્હેલ Tarjetas didacticas

જંતુઓ

23 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Insectos
 • પતંગિયું - mariposa
 • લેડીબગ - mariquita
 • ઉધઈ - termita
 • કીડી - hormiga
 • ખટમલ - bicho
 • મચ્છરr - mosquito
 • માંકડ - acaro
 • ભમરી - avispa
 • શિંગડા - avispón
 • વંદો - cucaracha
 • ભમરો - abejorro
 • ડ્રેગન ફ્લાય - libélula
 • ખડમાકડી - saltamontes
 • માખી - mosca
 • ઈયળ - oruga
 • જૂ - piojo
 • મન્ટિસ - mantis
 • scarabaeus - escarabeo
 • કરોળિયો - araña
 • વીંછી - escorpión
 • મધમાખી - abeja
 • મિલિપેડ - milipie
 • mite - ácaro
Descargar tarjetas de Insectos
mite Tarjetas didacticasscarabaeus Tarjetas didacticasઈયળ Tarjetas didacticas

જંગલી પ્રાણીઓ

21 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales de la Selva
 • સિંહ - león
 • જીરાફ - jirafa
 • હાથી - elefante
 • ગેંડો - rinoceronte
 • જંગલી બિલાડી - ocelote
 • ચીતો - cheetah
 • ગોરીલા - gorila
 • કીડી ખાનાર - oso hormiguero
 • તાપીર - tapir
 • લાલ પાંડા - panda rojo
 • ગિબન - gibón
 • સફેદ વાઘ - tigre blanco
 • વાંદરો - sifaka
 • વાંદરું - chimpancé
 • દીપડો - leopardo
 • જગુઆર - jaguar
 • મગરમચ્છ - cocodrilo
 • વાઘ - tigre
 • ઝિબ્રા - zebra
 • હિપ્પો - hipopótamo
 • પાંડા - oso panda
Descargar tarjetas de Animales de la Selva
કીડી ખાનાર Tarjetas didacticasગિબન Tarjetas didacticasગેંડો Tarjetas didacticas

વન પશુ

22 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales del Bosque
 • હરણ - venado
 • ભૂંડ - jabalí
 • ભેંસ - búfalo
 • શેળો - erizo
 • સસલું - liebre
 • સુસ્તી - perezoso
 • લિંક્સ - lince
 • રીંછ - oso
 • કોયોટે - coyote
 • ફેરેટ - hurón
 • શિયાળ - zorro
 • raccon - mapache
 • ખિસકોલી - ardilla
 • વરુ - lobo
 • બેઝર - tejón
 • ચિપમન્ક - ardilla
 • બાઇસન - bisonte
 • છછુંદર - topo
 • એલ્ક - alce
 • વોલ્વરાઇન - glotón
 • skunk - zorrillo
 • marmot - marmota
Descargar tarjetas de Animales del Bosque
marmot Tarjetas didacticasraccon Tarjetas didacticasskunk Tarjetas didacticas

આર્કટિક પ્રાણીઓ

14 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Animales del Ártico
 • ઘુવડ - el buho
 • નરવાહલ - el narval
 • ફર સીલ - el león marino
 • બેલુગા - la beluga
 • વિશાળ સ્ક્વિડ - el calamar gigante
 • સફેદ રીંછ - el oso blanco
 • સીલ (મહોર) - la foca
 • વોલરસ - la morsa
 • પેન્ગ્વીન - el pingüino
 • આર્કટિક શિયાળ - el zorro polar
 • કસ્તુરી બળદ - el buey
 • આર્કટિક વરુ - el lobo polar
 • કિલર વ્હેલ - la orca
 • વ્હેલ - la ballena
Descargar tarjetas de Animales del Ártico
આર્કટિક વરુ Tarjetas didacticasઆર્કટિક શિયાળ Tarjetas didacticasકસ્તુરી બળદ Tarjetas didacticas

Animales tarjetas pendientes de creación

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Gujarati imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Gujarati. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Gujarati.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de પ્રાણીઓ para niños pequeños (134 tarjetas en Gujarati)