അടിസ്ഥാന നിറങ്ങൾ

12 cartes flash imprimables en Malayalam pour apprendre le sujet "Couleurs de Base"
 • ഓറഞ്ച് നിറം - orange
 • നീല - bleu
 • തവിട്ട് - marron
 • ചുവപ്പ് - rouge
 • കറുപ്പ് - noir
 • വെള്ളി നിറം - argent
 • സ്വർണ്ണ നിറം - or
 • ചാരനിറം - gris
 • പച്ച - vert
 • വയലറ്റ് - violet
 • മഞ്ഞ - jaune
 • വെള്ള - blanc
Télécharger les fiches Couleurs de Base
ഓറഞ്ച് നിറം cartes flashകറുപ്പ് cartes flashചാരനിറം cartes flash

Cartes Les Formes et Les Couleurs en attente de création

Créez des cartes
sur le Malayalam
Imagiers Couleurs Secondaires
Couleurs Secondaires  20 flashcards
Créez des cartes
sur le Malayalam
Imagiers Formes en 2 Dimensions
Formes en 2 Dimensions  35 flashcards
Créez des cartes
sur le Malayalam
Imagiers Géométrie en 3 Dimensions
Géométrie en 3 Dimensions  17 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Malayalam.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Malayalam.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual നിറങ്ങളും ആകൃതിയും pour les tout-petits (12 cartes en Malayalam)