അടിസ്ഥാന നിറങ്ങൾ

12 tarjetas imprimibles en Malayalam para aprender el tema de Colores
 • ഓറഞ്ച് നിറം - naranja
 • നീല - azul
 • തവിട്ട് - marrón
 • ചുവപ്പ് - rojo
 • കറുപ്പ് - negro
 • വെള്ളി നിറം - plateado
 • സ്വർണ്ണ നിറം - dorado
 • ചാരനിറം - gris
 • പച്ച - verde
 • വയലറ്റ് - morado
 • മഞ്ഞ - amarillo
 • വെള്ള - blanco
Descargar tarjetas de Colores
ഓറഞ്ച് നിറം Tarjetas didacticasകറുപ്പ് Tarjetas didacticasചാരനിറം Tarjetas didacticas

Colores y formas tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Malayalam
tarjetas didacticas de Colores secundarios
Colores secundarios  20 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Malayalam
tarjetas didacticas de Figuras 2D
Figuras 2D  35 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Malayalam
tarjetas didacticas de Formas 3D
Formas 3D  17 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Malayalam imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Malayalam. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Malayalam.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de നിറങ്ങളും ആകൃതിയും para niños pequeños (12 tarjetas en Malayalam)