ගොඩබිම ප්‍රවාහනය

28 карточек для изучения темы Наземный транспорт на Сингальском языке!
 • උභයජීවී atv - вездеход
 • බෑවුම - сани
 • කුලී රථය - такси
 • තට්ටු දෙකේ බසය - двухэтажный автобус
 • සංචාරක බසය - экскурсионный автобус
 • කැම්පර් - кемпер
 • පොලිස් කාරය - полицейский автомобиль
 • ගිනි නිවීමේ රථය - пожарный автомобиль
 • ගිලන් රථය - скорая помощь
 • යුද ටැංකිය - танк
 • ට්‍රැක්ටර් - трактор
 • කුණු ලොරිය - мусоровоз
 • ට්‍රක් - грузовик
 • ගුවන් වේදිකාව - автовышка
 • පැටවුම - погрузчик
 • ටැංකි ට්‍රක් - топливозаправщик
 • ටැංකි ට්‍රක් - автоцистерна
 • ට්‍රැක්ටරය - тягач
 • ට්‍රේලරය - прицеп
 • කාර් වාහක ට්‍රේලරය - автовоз
 • කාර් - машина
 • බස් - автобус
 • ට්‍රොලි බස් - троллейбус
 • වෑන් - фургон
 • පාසැල් බසය - школьный автобус
 • වින්ටේජ් - ретроавтомобиль
 • කරත්තය - карета
 • අශ්ව කරත්තය - повозка
Скачать карточки "Наземный транспорт"
අශ්ව කරත්තය карточки энциклопедических знанийඋභයජීවී atv карточки энциклопедических знанийකරත්තය карточки энциклопедических знаний

Транспорт картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Сингальском
Карточки Домана Воздушный транспорт
Воздушный транспорт  14 карточек
Создать карточки
на Сингальском
Карточки Домана Рельсовый транспорт
Рельсовый транспорт  18 карточек
Создать карточки
на Сингальском
Карточки Домана Водный транспорт
Водный транспорт  18 карточек
Создать карточки
на Сингальском
Карточки Домана Велотранспорт
Велотранспорт  16 карточек
Создать карточки
на Сингальском
Карточки Домана Мотоциклы
Мотоциклы  14 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Сингальском!

Больше нет доступных наборов карточек на Сингальском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Сингальский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"ප්‍රවාහනය " - Визуальный Сингальском Словарь для Малышей (28 картинок)