ගොඩබිම ප්‍රවාහනය

27 Sinhala printable flashcards for learning Land transport topic
 • බෑවුම - sleigh
 • කුලී රථය - taxi
 • තට්ටු දෙකේ බසය - double-decker bus
 • සංචාරක බසය - tourist bus
 • කැම්පර් - camper
 • පොලිස් කාරය - police car
 • ගිනි නිවීමේ රථය - fire engine
 • ගිලන් රථය - ambulance
 • යුද ටැංකිය - tank
 • ට්‍රැක්ටර් - tractor
 • කුණු ලොරිය - garbage truck
 • ට්‍රක් - truck
 • ගුවන් වේදිකාව - aerial platform
 • පැටවුම - loader
 • ටැංකි ට්‍රක් - refueler
 • ටැංකි ට්‍රක් - truck
 • ට්‍රැක්ටරය - tractor unit
 • ට්‍රේලරය - trailer
 • කාර් වාහක ට්‍රේලරය - car carrier trailer
 • කාර් - car
 • බස් - bus
 • ට්‍රොලි බස් - trolleybus
 • වෑන් - van
 • පාසැල් බසය - school bus
 • වින්ටේජ් - vintage
 • කරත්තය - carriage
 • අශ්ව කරත්තය - covered wagon
Download Land transport Flashcards
අශ්ව කරත්තය picture flashcards කරත්තය picture flashcards කාර් picture flashcards

ගුවන් වාහන

14 Sinhala printable flashcards for learning Aircraft topic
 • ගුවන් යානය - aeroplane
 • හෙලිකොප්ටරය - helicopter
 • වායූ බැලුනය - air balloon
 • බිප් ගුවන් යානය - biplane
 • ප්‍රහාරක ගුවන් යානය - fighter plane
 • රොකට්ටුව - rocket
 • අභ්‍යාවකාශ යානය - space shuttle
 • සෙප්ලින් ගුවන් බැලූනය - zeppelin
 • පැරිෂුටය - parachute
 • ග්ලිඩර් ගුවන් යානය - glider
 • අල්ට්රාලයිට් ගුවන් යානය - ultralight
 • සරුංගලය - kite
 • චන්ද්‍රිකාව - satellite
 • පරිවර්තන ගුවන් යානය - convertiplane
Download Aircraft Flashcards
අභ්‍යාවකාශ යානය picture flashcards අල්ට්රාලයිට් ගුවන් යානය picture flashcards ග්ලිඩර් ගුවන් යානය picture flashcards

යතුරු පැදිය (මූලික)

12 Sinhala printable flashcards for learning Motorcycles topic
 • ත්‍රීරෝද රථය - auto rickshaw
 • ස්කූටරය - scooter
 • අධි බලැති යතුරු පැදිය - superbike
 • චොපර් යතුරු පැදිය - chopper
 • භාණ්ඩ ප්‍රවාහන යතුරු පැදිය - cargo motorcycle
 • පැති ධාවක යතුරු පැදිය - sidecar
 • සංචාරක මගපෙන්වන්නගේ යතුරු පැදිය - quadracycle
 • හිස්වැසුම - helmet
 • අත් ආවරණය - moto gloves
 • හිම මත යන යතුරු පැදිය - snowmobile
 • මොපෙඩ් යතුරු පැදිය - moped
 • යතුරු පැදිය - motorcycle
Download Motorcycles Flashcards
අත් ආවරණය picture flashcards අධි බලැති යතුරු පැදිය picture flashcards චොපර් යතුරු පැදිය picture flashcards

Transport cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Rail transport flashcards
Rail transport  flashcards
Create cards
in Sinhala
Water transport flashcards
Water transport  flashcards
Create cards
in Sinhala
Bicycle transport flashcards
Bicycle transport  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ප්‍රවාහනය Flashcards for Toddlers (53 cards in Sinhala)