వ్యతిరేకతలు

74 карточек для изучения темы Противоположности на Телугу языке!
 • పొట్టి - короткий
 • ఎత్తు - высокий
 • కింద - низкий
 • వేగవంతమైన - быстрый
 • నెమ్మది - медленный
 • మందమైన - толстый
 • పలుచని - тонкий
 • లావు - полный
 • సనము - худой
 • వృద్ధులు - пожилая
 • యువ - молодая
 • ఆర్టిఫికల్ - искусственный
 • సజీవ - живой
 • ఎండు - сухой
 • తడి - мокрый
 • మృదువుగా - гладкое
 • ముళ్లకంచెలు - колючий
 • వేడి - горячий
 • చలి - холодный
 • చీకటి - тёмный
 • లేత రంగు - светлый
 • బహిరంగ - открытый
 • ముసివేయుత - закрытый
 • ప్రకాశవంతమైన - яркий
 • అస్పష్ట - тусклый
 • బలమైన - крепкий
 • పెళుసైన - хрупкий
 • విషపూరితమైన - ядовитый
 • తినదగిన - съедобный
 • ప్రశాంతం - весёлый
 • విచారంగా ఉంది - грустный
 • తియ్యని - сладкий
 • పులుపు - кислый
 • స్లీక్ - прямые
 • కర్లీ - кучерявый
 • మీది - верхний
 • క్రింద - нижний
 • దుస్తులు ధరించి - одетый
 • దుస్తులు లేని - раздетый
 • జాతి - добрый
 • దుష్టుడు - злой
 • ఘనపరిమాణం - объёмный
 • చదును - плоский
 • వంకర - кривая
 • తిన్నగా - прямая
 • రంగు - цветной
 • నలుపు మరియు తెలుపు - черно-белый
 • పదును - острый
 • డల్ - тупой
 • చక్కని - красивый
 • అనాకార - уродливый
 • కుడివైపు - право
 • ఎడమవైపు - лево
 • కష్టమైన - сложный
 • సామాన్య - простой
 • సంపన్నుడు - богатый
 • పేద - бедный
 • పెద్ద - большой
 • చిన్న - маленький
 • కొత్త - новый
 • పాత - старый
 • బరువైన - тяжёлое
 • కాంతి - лёгкое
 • ముదిరిన - спелый
 • కుళ్లిన - гнилой
 • మెత్తని - мягкое
 • గట్టి - твердое
 • శుభ్రం - чистые
 • మురికైన - грязные
 • అనేక - много
 • కొద్ది - мало
 • పూర్తి - полная
 • ఖాళీ - пустая
 • పొడవైన - длинный
Скачать карточки "Противоположности"
అనాకార карточки энциклопедических знанийఅనేక карточки энциклопедических знанийఅస్పష్ట карточки энциклопедических знаний

Прилагательные картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Телугу!

Больше нет доступных наборов карточек на Телугу языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Телугу.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"విశేషణాలు" - Визуальный Телугу Словарь для Малышей (74 картинок)