વર્ષના મહિનાઓ

12 Gujarati printable flashcards for learning Months of the Year topic
 • જૂન - June
 • જુલાઈ - July
 • ઓગસ્ટ - August
 • સપ્ટેમ્બર - September
 • ઓક્ટોબર - October
 • નવેમ્બર - November
 • ડિસેમ્બર - December
 • જાન્યુઆરી - January
 • ફેબ્રુઆરી - February
 • કુચ - March
 • એપ્રિલ - April
 • મે - May
Download Months of the Year Flashcards
એપ્રિલ picture flashcards ઓક્ટોબર picture flashcards ઓગસ્ટ picture flashcards

અઠવાડીયા ના દિવસો

12 Gujarati printable flashcards for learning Days of Week topic
 • આવતીકાલ - tomorrow
 • કૅલેન્ડર - calendar
 • ટાઈમ ટેબલ - schedule
 • સોમવાર - Monday
 • મંગળવાર - Tuesday
 • બુધવાર - Wednesday
 • ગુરુવાર - Thursday
 • શુક્રવાર - Friday
 • શનિવાર - Saturday
 • રવિવાર - Sunday
 • આજે - today
 • ગઈકાલ - yesterday
Download Days of Week Flashcards
આજે picture flashcards આવતીકાલ picture flashcards કૅલેન્ડર picture flashcards

Calendar cards pending creation

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual કેલેન્ડર Flashcards for Toddlers (24 cards in Gujarati)