ફળ

20 Gujarati printable flashcards for learning Fruits topic
 • કેરી - mango
 • નારંગી - orange
 • પીચ - peach
 • પર્સીમોન - persimmon
 • અનાનસ - pineapple
 • દાડમ - pomegranate
 • બબુપોચા - pear
 • પ્લમ - plum
 • દ્રાક્ષ - grapes
 • જામફળ - guava
 • કેળા - banana
 • સફરજન - apple
 • જરદાળુ - apricot
 • અવાકાડો - avocado
 • શ્રીફળ - coconut
 • ખજૂર - dates
 • ગ્રેપફળ - grapefruit
 • કિવી - kiwi
 • લીંબુ - lemon
 • કાચું લીંબુ - lime
Download Fruits Flashcards
અનાનસ picture flashcardsઅવાકાડો picture flashcardsકાચું લીંબુ picture flashcards

શાકભાજી

29 Gujarati printable flashcards for learning Vegetables topic
 • મૂળો - radish
 • સલગમ - turnip
 • બીટ - beet
 • celery - celery
 • ફૂલકોબી - cauliflower
 • ઝુચિની - zucchini
 • મરચું - chili pepper
 • સેવોય કોબી - savoy cabbage
 • સફેદ કોબી - white cabbage
 • લાલ કોબિ - red cabbage
 • ચિની કોબી - сhinese cabbage
 • રોમેનેસ્કો બ્રોકોલી - romanesco broccoli
 • બ્રોકોલી - broccoli
 • ગાજર - carrot
 • મકાઈ - corn
 • કાકડી - cucumber
 • રીંગણા - eggplant
 • લસણ - garlic
 • આદુ - ginger
 • ઓલિવ - olives
 • ડુંગળી - onion
 • pepper - pepper
 • બટાકા - potato
 • કોળું - pumpkin
 • પાલક - spinach
 • કચુંબર - salad
 • ટમેટા - tomato
 • વટાણા - garden pea
 • custard squash - custard squash
Download Vegetables Flashcards
celery picture flashcardscustard squash picture flashcardspepper picture flashcards

કરમદું

11 Gujarati printable flashcards for learning Berries topic
 • કરમદા જેવું લાલ ફળ - cranberry
 • આમળા - gooseberry
 • શકરટેટી - melon
 • રાસબેરિ - raspberry
 • સ્ટ્રોબેરી - strawberry
 • તરબૂચ - watermelon
 • ચેરી - cherry
 • બ્લેકબેરી - blackberry
 • લાલ કિસમિસ - red currant
 • કાળા કિસમિસ - black currant
 • બ્લુબેરી - blueberry
Download Berries Flashcards
આમળા picture flashcardsકરમદા જેવું લાલ ફળ picture flashcardsકાળા કિસમિસ picture flashcards

Food cards pending creation

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ખોરાક Flashcards for Toddlers (60 cards in Gujarati)