ફળ

20 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Fruits"
 • કેરી - mangue
 • નારંગી - orange
 • પીચ - pêche
 • પર્સીમોન - kaki
 • અનાનસ - pineapple
 • દાડમ - grenade
 • બબુપોચા - poir
 • પ્લમ - prune
 • દ્રાક્ષ - raisins
 • જામફળ - goyave
 • કેળા - banane
 • સફરજન - pomme
 • જરદાળુ - abricot
 • અવાકાડો - avocat
 • શ્રીફળ - noix de coco
 • ખજૂર - dattes
 • ગ્રેપફળ - pamplemousse
 • કિવી - kiwi
 • લીંબુ - citron
 • કાચું લીંબુ - citron vert
Télécharger les fiches Les Fruits
અનાનસ cartes flashઅવાકાડો cartes flashકાચું લીંબુ cartes flash

શાકભાજી

29 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Légumes"
 • મૂળો - radis
 • સલગમ - navet
 • બીટ - betterave
 • celery - céleri
 • ફૂલકોબી - choufleur
 • ઝુચિની - courgette
 • મરચું - piment
 • સેવોય કોબી - chou de savoie
 • સફેદ કોબી - chou blanc
 • લાલ કોબિ - chou rouge
 • ચિની કોબી - chou chinois
 • રોમેનેસ્કો બ્રોકોલી - brocolis romanesco
 • બ્રોકોલી - brocoli
 • ગાજર - carotte
 • મકાઈ - blé d'inde
 • કાકડી - concombre
 • રીંગણા - aubergine
 • લસણ - ail
 • આદુ - gingembre
 • ઓલિવ - olives
 • ડુંગળી - oignon
 • pepper - poivre
 • બટાકા - pomme de terre
 • કોળું - citrouille
 • પાલક - épinard
 • કચુંબર - salad
 • ટમેટા - tomate
 • વટાણા - petit pois
 • custard squash - courge à la crème
Télécharger les fiches Les Légumes
celery cartes flashcustard squash cartes flashpepper cartes flash

કરમદું

11 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Baies"
 • કરમદા જેવું લાલ ફળ - canneberge
 • આમળા - groseille verte
 • શકરટેટી - melon
 • રાસબેરિ - framboise
 • સ્ટ્રોબેરી - fraise
 • તરબૂચ - melon d'eau
 • ચેરી - cerise
 • બ્લેકબેરી - mures
 • લાલ કિસમિસ - groseille rouge
 • કાળા કિસમિસ - groseille noire
 • બ્લુબેરી - bleuets
Télécharger les fiches Baies
આમળા cartes flashકરમદા જેવું લાલ ફળ cartes flashકાળા કિસમિસ cartes flash

Cartes Nourriture en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Gujarati.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Gujarati.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual ખોરાક pour les tout-petits (60 cartes en Gujarati)