ខែ​ប្រចាំឆ្នាំ

12 Khmer printable flashcards for learning Months of the Year topic
 • ខែមិថុនា - June
 • ខែកក្ដដា - July
 • ខែសីហា - August
 • ខែកញ្ញា - September
 • ខែតុលា - October
 • ខែវិច្ឆិកា - November
 • ខែធ្នូ - December
 • ខែមករា - January
 • ខែកុម្ភៈ - February
 • ខែមីនា - March
 • ខែមេសា - April
 • ខែឧសភា - May
Download Months of the Year Flashcards
ខែកក្ដដា picture flashcards ខែកញ្ញា picture flashcards ខែកុម្ភៈ picture flashcards

ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍

12 Khmer printable flashcards for learning Days of Week topic
 • ថ្ងៃស្អែក - tomorrow
 • ប្រតិទិន - calendar
 • កាលវិភាគ - schedule
 • ថ្ងៃចន្ទ័ - Monday
 • ថ្ងៃអង្គារ៍ - Tuesday
 • ថ្ងៃពុធ - Wednesday
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ - Thursday
 • ថ្ងៃសុក្រ - Friday
 • ថ្ងៃសៅរ៍ - Saturday
 • ថ្ងៃអាទិត្យ - Sunday
 • ថ្ងៃនេះ - today
 • ម្សឹលមិញ - yesterday
Download Days of Week Flashcards
កាលវិភាគ picture flashcards ថ្ងៃចន្ទ័ picture flashcards ថ្ងៃនេះ picture flashcards

Calendar cards pending creation

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ប្រតិទិន Flashcards for Toddlers (24 cards in Khmer)