ខែ​ប្រចាំឆ្នាំ

12 карточек для изучения темы Месяцы года на Кхмерском языке!
 • ខែមិថុនា - июнь
 • ខែកក្ដដា - июль
 • ខែសីហា - август
 • ខែកញ្ញា - сентябрь
 • ខែតុលា - октябрь
 • ខែវិច្ឆិកា - ноябрь
 • ខែធ្នូ - декабрь
 • ខែមករា - январь
 • ខែកុម្ភៈ - февраль
 • ខែមីនា - март
 • ខែមេសា - апрель
 • ខែឧសភា - май
Скачать карточки "Месяцы года"
ខែកក្ដដា карточки энциклопедических знанийខែកញ្ញា карточки энциклопедических знанийខែកុម្ភៈ карточки энциклопедических знаний

ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍

12 карточек для изучения темы Дни недели на Кхмерском языке!
 • ថ្ងៃស្អែក - завтра
 • ប្រតិទិន - календарь
 • កាលវិភាគ - расписание
 • ថ្ងៃចន្ទ័ - понедельник
 • ថ្ងៃអង្គារ៍ - вторник
 • ថ្ងៃពុធ - среда
 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ - четверг
 • ថ្ងៃសុក្រ - пятница
 • ថ្ងៃសៅរ៍ - суббота
 • ថ្ងៃអាទិត្យ - воскресенье
 • ថ្ងៃនេះ - сегодня
 • ម្សឹលមិញ - вчера
Скачать карточки "Дни недели"
កាលវិភាគ карточки энциклопедических знанийថ្ងៃចន្ទ័ карточки энциклопедических знанийថ្ងៃនេះ карточки энциклопедических знаний

Календарь картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Кхмерском!

Больше нет доступных наборов карточек на Кхмерском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Кхмерский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"ប្រតិទិន" - Визуальный Кхмерском Словарь для Малышей (24 картинок)