លេខ (1-20)

20 Khmer printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • ដប់ប្រាំបី - eighteen
 • ដប់ប្រាំបួន - nineteen
 • ម្ភៃ - twenty
 • មួយ - one
 • ពីរ - two
 • បី - three
 • បួន - four
 • ប្រាំ - five
 • ប្រាំមួយ - six
 • ប្រាំពីរ - seven
 • ប្រាំបី - eight
 • ប្រាំបួន - nine
 • ដប់ - ten
 • ដប់មួយ - eleven
 • ដប់ពីរ - twelve
 • ដប់បី - thirteen
 • ដប់បួន - fourteen
 • ដប់ប្រាំ - fifteen
 • ដប់ប្រាំមួយ - sixteen
 • ដប់ប្រាំពីរ - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ដប់ picture flashcards ដប់បី picture flashcards ដប់បួន picture flashcards

Math cards pending creation

Create cards
in Khmer
Counting flashcards
Counting  flashcards

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual គណិតវិទ្យា Flashcards for Toddlers (30 cards in Khmer)