ਫਲ

20 Punjabi(Gurmukhi) printable flashcards for learning Fruits topic
 • ਅੰਬ - mango
 • ਸੰਤਰਾ - orange
 • ਆੜੂ - peach
 • ਪਰਸੀਮੋਨ - persimmon
 • ਅਨਾਨਾਸ - pineapple
 • ਅਨਾਰ - pomegranate
 • ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ - pear
 • ਬੇਰ - plum
 • ਅੰਗੂਰ - grapes
 • ਅਮਰੂਦ - guava
 • ਕੇਲਾ - banana
 • ਸੇਬ - apple
 • ਖ਼ੁਰਮਾਨੀ - apricot
 • ਆਵਾਕੈਡੋ - avocado
 • ਨਾਰੀਅਲ - coconut
 • ਖਜੂਰ - dates
 • ਚਕੋਤਰਾ - grapefruit
 • ਕੀਵੀ - kiwi
 • ਨਿੰਬੂ - lemon
 • ਹਰਾ ਨਿੰਬੂ - lime
Download Fruits Flashcards
ਅਨਾਨਾਸ picture flashcardsਅਨਾਰ picture flashcardsਅਮਰੂਦ picture flashcards

Food cards pending creation

Create cards
in Punjabi(Gurmukhi)
Vegetables flashcards
Vegetables  29 flashcards
Create cards
in Punjabi(Gurmukhi)
Berries flashcards
Berries  11 flashcards

Check other sets of printable Punjabi(Gurmukhi) flashcards!

There are no more sets of Punjabi(Gurmukhi) flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Punjabi(Gurmukhi).

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ਖਾਣਾ Flashcards for Toddlers (20 cards in Punjabi(Gurmukhi))