ਫਲ

20 Punjabi(Gurmukhi) printable flashcards for learning Fruits topic
 • ਅੰਬ - mango
 • ਸੰਤਰਾ - orange
 • ਆੜੂ - peach
 • ਪਰਸੀਮੋਨ - persimmon
 • ਅਨਾਨਾਸ - pineapple
 • ਅਨਾਰ - pomegranate
 • ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ - pear
 • ਬੇਰ - plum
 • ਅੰਗੂਰ - grapes
 • ਅਮਰੂਦ - guava
 • ਕੇਲਾ - banana
 • ਸੇਬ - apple
 • ਖ਼ੁਰਮਾਨੀ - apricot
 • ਆਵਾਕੈਡੋ - avocado
 • ਨਾਰੀਅਲ - coconut
 • ਖਜੂਰ - dates
 • ਚਕੋਤਰਾ - grapefruit
 • ਕੀਵੀ - kiwi
 • ਨਿੰਬੂ - lemon
 • ਹਰਾ ਨਿੰਬੂ - lime
Download Fruits Flashcards
ਅਨਾਨਾਸ picture flashcards ਅਨਾਰ picture flashcards ਅਮਰੂਦ picture flashcards

ਸਬਜੀਆਂ

29 Punjabi(Gurmukhi) printable flashcards for learning Vegetables topic
 • ਸ਼ਲਗਮ - radish
 • ਸ਼ਲਗਮ - turnip
 • ਚੁਕੰਦਰ - beet
 • ਸੈਲਰੀ - celery
 • ਗੋਭੀ - cauliflower
 • ਤੋਰੀਆਂ - zucchini
 • ਮਿਰਚ - chili pepper
 • ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ - savoy cabbage
 • ਬੰਦ ਗੋਭੀ - white cabbage
 • ਲਾਲ ਬੰਦ ਗੋਭੀ - red cabbage
 • ਚੀਨੀ ਗੋਭੀ - сhinese cabbage
 • ਹਰੀ ਸਬਜੀ - romanesco broccoli
 • ਬਰੌਕਲੀ - broccoli
 • ਗਾਜਰਾਂ - carrot
 • ਮੱਕੀ - corn
 • ਖੀਰਾ ਤਰ - cucumber
 • ਬੈਂਗਣ ਬਤਾਊਂ - eggplant
 • ਲਸਣ - garlic
 • ਅਦਰਕ - ginger
 • ਔਲੇ - olives
 • ਪਿਆਜ ਗੰਡੇ - onion
 • ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ - pepper
 • ਆਲੂ - potato
 • ਪੇਠਾ - pumpkin
 • ਪਾਲਕ - spinach
 • ਲੈਟਸ - lettuce
 • ਟਮਾਟਰ - tomato
 • ਮਟਰ - peas
 • ਟਿੰਡਾ - custard squash
Download Vegetables Flashcards
ਅਦਰਕ picture flashcards ਆਲੂ picture flashcards ਔਲੇ picture flashcards

Food cards pending creation

Create cards
in Punjabi(Gurmukhi)
Berries flashcards
Berries  flashcards

Check other sets of printable Punjabi(Gurmukhi) flashcards!

There are no more sets of Punjabi(Gurmukhi) flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Punjabi(Gurmukhi).

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ਖਾਣਾ Flashcards for Toddlers (49 cards in Punjabi(Gurmukhi))