పెంపుడు జంతువులు

10 Telugu printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • తాబేలు - turtle
 • పిల్లి - cat
 • కుక్క - dog
 • చేప - fish
 • చిలుక - parrot
 • ఎలుక - mouse
 • గినియా పంది - guinea pig
 • చిట్టెలుక - hamster
 • చించిల్లా - chinchilla
 • కానరి - canary
Download Domestic animals Flashcards
ఎలుక picture flashcards కానరి picture flashcards కుక్క picture flashcards

వ్యవసాయ జంతువులు

15 Telugu printable flashcards for learning Farm animals topic
 • గాడిద - donkey
 • ఒంటె - camel
 • ఆవు - cow
 • గుర్రం - horse
 • పంది - pig
 • ఎద్దు - bull
 • మేక - goat
 • కుందేలు - rabbit
 • గొర్రె - sheep
 • తేనెటీగ - bee
 • పోనీ - pony
 • పొట్టేలు - ram
 • రెయిన్ డీర్ - reindeer
 • లామా - lama
 • కోయ్పు - coypu
Download Farm animals Flashcards
ఆవు picture flashcards ఎద్దు picture flashcards ఒంటె picture flashcards

కీటకాలు

23 Telugu printable flashcards for learning Insects topic
 • సీతాకోకచిలుక - butterfly
 • లేడి బగ్ - ladybug
 • చెద పురుగు - termite
 • చీమ - ant
 • నల్లి - bug
 • దోమ - mosquito
 • నల్లి - bedbug
 • కందిరీగ - wasp
 • కందిరీగ - hornet
 • బొద్దింక - cockroach
 • తేనెటీగ - bumblebee
 • తూరీగ - dragonfly
 • గొల్ల భామ - grasshopper
 • ఈగ - fly
 • గొంగళి పురుగు - caterpillar
 • పేను - louse
 • గొల్లభామ - mantis
 • పేడ పురుగు - scarabaeus
 • సాలీడు - spider
 • తేలు - scorpion
 • తేనెటీగ - bee
 • కాళ్ళ జెర్రే , బహుపాది , రోకలబండ - millipede
 • పురుగు - mite
Download Insects Flashcards
ఈగ picture flashcards కందిరీగ picture flashcards కందిరీగ picture flashcards

అడవి జంతువులు

21 Telugu printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • సింహం - lion
 • జిరాఫీ - giraffe
 • ఏనుగు - elephant
 • ఖడ్గమృగం - rhinoceros
 • ocelot - ocelot
 • చిరుత - cheetah
 • గొరిల్లా - gorilla
 • anteater - anteater
 • tapir - tapir
 • red panda - red panda
 • gibbon - gibbon
 • తెల్ల పులి - white tiger
 • sifaka - sifaka
 • కోతి - monkey
 • చిరుతపులి - leopard
 • జాగ్వార్ - jaguar
 • మొసలి - crocodile
 • పులి - tiger
 • జీబ్రా - zebra
 • హిప్పోపొటమస్ - hippopotamus
 • పాండా - panda
Download Jungle animals Flashcards
anteater picture flashcards gibbon picture flashcards ocelot picture flashcards

Animals cards pending creation

Create cards
in Telugu
Sea animals flashcards
Sea animals  flashcards
Create cards
in Telugu
Forest animals flashcards
Forest animals  flashcards
Create cards
in Telugu
Arctic animals flashcards
Arctic animals  flashcards

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual జంతువులు Flashcards for Toddlers (69 cards in Telugu)