ตัวเลข

20 Thai printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • สิบแปด - eighteen
 • สิบเก้า - nineteen
 • ยี่สิบ - twenty
 • หนึ่ง - one
 • สอง - two
 • สาม - three
 • สี่ - four
 • ห้า - five
 • หก - six
 • เจ็ด - seven
 • เเป็ด - eight
 • เก้า - nine
 • สิบ - ten
 • สิบเอ็ด - eleven
 • สิบสอง - twelve
 • สิบสาม - thirteen
 • สิบสี่ - fourteen
 • สิบห้า - fifteen
 • สิบหก - sixteen
 • สิบเจ็ด - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ยี่สิบ picture flashcards สอง picture flashcards สาม picture flashcards

นับ

10 Thai printable flashcards for learning Counting topic
 • หนึ่ง - one
 • สอง - two
 • สาม - three
 • สี่ - four
 • ห้า - five
 • หก - six
 • เจ็ด - seven
 • แปด - eight
 • เก้า - nine
 • สิบ - ten
Download Counting Flashcards
สอง picture flashcards สาม picture flashcards สิบ picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Thai flashcards!

There are no more sets of Thai flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Thai.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual คณิตศาสตร์ Flashcards for Toddlers (30 cards in Thai)