பண்ணை பறவைகள்

11 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Oiseaux de Ferme"
 • சேவல் - coq
 • வாத்து - canard
 • வாத்துக் குஞ்சு - caneton
 • வாத்து - oie
 • காடை - caille
 • தீக்கோழி - autruche
 • மயில் - paon
 • நீளவால் கோழி - faisan
 • கோழி - poule
 • வான்கோழி - dinde
 • கோழிக்குஞ்சு - poussin
Télécharger les fiches Les Oiseaux de Ferme
காடை cartes flashகோழி cartes flashகோழிக்குஞ்சு cartes flash

காட்டு பறவைகள்

18 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Oiseaux Sauvages"
 • கிளி - perroquet
 • தகைவிலான் குருவி - hirondelle
 • குருவி - moineau
 • சைக்கோனியா - cigogne
 • பிணந்தின்னிக் கழுகு - vautour
 • பருந்து - faucon
 • பனிப்பாடி - manchot
 • ரீங்காரப்பறவை - colibri
 • ஆந்தை - hibou
 • மரங்கொத்தி - pivert
 • கூழைக்கிடா - pélican
 • அன்ன பறவை - cygne
 • டைட்மவுஸ் - mésange
 • புல்ஃபிஞ்ச் - bouvreuil
 • காகம் - corbeau
 • கழுகு - aigle
 • செந்நாரை - flamant
 • புறா - pigeon
Télécharger les fiches Les Oiseaux Sauvages
அன்ன பறவை cartes flashஆந்தை cartes flashகழுகு cartes flash

Cartes Oiseaux en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual பறவைகள் pour les tout-petits (29 cartes en Tamil)