ွေးတိရစ္ဆန်

10 Burmese printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • လိပ် - turtle
 • ြောင် - cat
 • ွေး - dog
 • ငါး - fish
 • ကြွေး - parrot
 • အိမ်ကြါက် - mouse
 • ပူး - cavy
 • ဟမ်းစတား - hamster
 • ြေကြါက် - chinchilla
 • ငှက် - canary
Download Domestic animals Flashcards
ကြွေး picture flashcardsငါး picture flashcardsငှက် picture flashcards

မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များ

15 Burmese printable flashcards for learning Farm animals topic
 • မြည်း - donkey
 • ကုလားအုတ် - camel
 • နွားမ - cow
 • မြင်း - horse
 • ဝက် - pig
 • နွား - bull
 • ဆိတ် - goat
 • ယုန် - rabbit
 • သိုး - sheep
 • ပျား - bee
 • မြင်းပု - pony
 • ရမ် - ram
 • သမင်အုပ် - reindeer
 • လားမား - lama
 • အာဟာရ - coypu
Download Farm animals Flashcards
ကုလားအုတ် picture flashcardsဆိတ် picture flashcardsနွား picture flashcards

တောတွင်းတိရစ္ဆာန်များ

21 Burmese printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • ခြင်္သေ့ - lion
 • သစ်ကုလားအုပ် - giraffe
 • ဆင် - elephant
 • ကြံ့ - rhinoceros
 • တောကြောင် - ocelot
 • ကျားသစ် - cheetah
 • ဂေါ်ဇီလာ - gorilla
 • အန်နီတာ - anteater
 • မြေခွေး - tapir
 • ဝက်ဝံနီ - red panda
 • နှင်းမျောက် - gibbon
 • ကျားဖြူ - white tiger
 • ဆိုဖကာ - sifaka
 • မျောက် - monkey
 • ကျားသစ် - leopard
 • ဂျာဂါ - jaguar
 • မိချောင်း - crocodile
 • ကျား - tiger
 • မြင်းကျား - zebra
 • ရေမြင်း - hippopotamus
 • ဝက်ဝံ - panda
Download Jungle animals Flashcards
ကျား picture flashcardsကျားဖြူ picture flashcardsကျားသစ် picture flashcards

Animals cards pending creation

Create cards
on Burmese
Sea animals flashcards
Sea animals  29 flashcards
Create cards
on Burmese
Insects flashcards
Insects  23 flashcards
Create cards
on Burmese
Forest animals flashcards
Forest animals  22 flashcards
Create cards
on Burmese
Arctic animals flashcards
Arctic animals  14 flashcards

Check other sets of printable Burmese flashcards!

There are no more sets of Burmese flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Burmese.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual တိရစ္ဆာန်များ Flashcards for Toddlers (46 cards in Burmese)