တောငှက်များ

19 Burmese printable flashcards for learning Wild birds topic
 • ကြွေး - parrot
 • ပျံလွှား - swallow
 • စာကလေး - sparrow
 • ဗျိုင်း - stork
 • လင်းတ - vulture
 • သိမ်းငှက် - falcon
 • ပင်ဂွင်း - penguin
 • ဟမ်မင်းငှက် - hummingbird
 • ဇီးကွက် - owl
 • သစ်တောက်ငှက် - woodpecker
 • ငှက်ကြီးဝံပို - pelican
 • ငန်း - swan
 • တေးသီငှက် - titmouse
 • ဘူးဖင့်ငှက် - bullfinch
 • ကျီးကန်း - crow
 • လင်းယုန် - eagle
 • ကြိုးကြာနီ - flamingo
 • ခို - pigeon
Download Wild birds Flashcards
ကျီးကန်း picture flashcards ကြိုးကြာနီ picture flashcards ကြွေး picture flashcards

Birds cards pending creation

Create cards
in Burmese
Farm birds flashcards
Farm birds  flashcards

Check other sets of printable Burmese flashcards!

There are no more sets of Burmese flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Burmese.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ငှက်များ Flashcards for Toddlers (29 cards in Burmese)