વર્ગખંડની વસ્તુઓ

36 Gujarati printable flashcards for learning Classroom objects topic
 • લેપટોપ - laptop
 • વિદ્યાર્થી - pupil
 • બેંચ - desk
 • કાળું પાટીયું - chalkboard
 • ચૉક - chalk
 • સફેદ પાટીયું - whiteboard
 • માર્કર - board marker
 • દફ્તર - backpack
 • ચોપડી / પુસ્તક - book
 • નોટબુક - notebook
 • કાગળ - paper leaf
 • કલમ - pen
 • પેન્સિલ - pencil
 • માર્કર - marker
 • પેન્સિલ બોક્સ - pencil case
 • સંચો - pencil sharpener
 • ફૂટપટ્ટી /માપપટ્ટી - ruler
 • રબર - eraser
 • ગુંદર - glue
 • કાતર - scissors
 • કોણમાપક - protractor
 • પરીકર / વર્તુળ - school compasses
 • મણકાઘોડી - abacus
 • ગણનયંત્ર - calculator
 • પૃથ્વીનો ગોળો - globe
 • સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર - microscope
 • સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર - bookshelf
 • સમયપત્રક - timetable
 • અંકો - numbers
 • મૂળાક્ષરો - letters
 • મૂળાક્ષરો ઘૂટો - letter tracing
 • શાળાની બસ - school bus
 • શિરામણનો ડબ્બો - lunch box
 • શાળા - school
 • કોમ્પ્યુટર - computer
 • શિક્ષક - teacher
Download Classroom objects Flashcards
અંકો picture flashcards કલમ picture flashcards કાગળ picture flashcards

School cards pending creation

Create cards
in Gujarati
School building flashcards
School building  flashcards

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual શાળા Flashcards for Toddlers (36 cards in Gujarati)