මුහුණ

20 Sinhala printable flashcards for learning Face topic
 • මුහුණ - face
 • නහය - nose
 • නළල - forehead
 • ඇස - eye
 • කන - ear
 • ඇහි පිහාටු - eyelashes
 • කම්මුල - cheek
 • කොණ්ඩය - hair
 • තොල් - lip
 • නාස්පුඩු - nostril
 • ඇහිබැම - eyebrow
 • දිව - tongue
 • නිකට - chin
 • කට - mouth
 • රැවුල - beard
 • හක්ක - jaw
 • උඩු රැවුල - mustache
 • දත - tooth
 • රැළි - wrinkles
 • ලප - freckles
Download Face Flashcards
ඇස picture flashcards ඇහි පිහාටු picture flashcards ඇහිබැම picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Body Parts flashcards
Body Parts  flashcards
Create cards
in Sinhala
Stages flashcards
Stages  flashcards
Create cards
in Sinhala
Family members flashcards
Family members  flashcards
Create cards
in Sinhala
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Sinhala
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual අවයව Flashcards for Toddlers (83 cards in Sinhala)