මුහුණ

20 Sinhala printable flashcards for learning Face topic
 • මුහුණ - face
 • නහය - nose
 • නළල - forehead
 • ඇස - eye
 • කන - ear
 • ඇහි පිහාටු - eyelashes
 • කම්මුල - cheek
 • කොණ්ඩය - hair
 • තොල් - lip
 • නාස්පුඩු - nostril
 • ඇහිබැම - eyebrow
 • දිව - tongue
 • නිකට - chin
 • කට - mouth
 • රැවුල - beard
 • හක්ක - jaw
 • උඩු රැවුල - mustache
 • දත - tooth
 • රැළි - wrinkles
 • ලප - freckles
Download Face Flashcards
ඇස picture flashcards ඇහි පිහාටු picture flashcards ඇහිබැම picture flashcards

වයස

12 Sinhala printable flashcards for learning Stages topic
 • වයෝවෘද්ධ - old man
 • වැඩිහිටි - adult
 • යෞවනයා - teenager
 • ළදරු - baby
 • ළමා - boy
 • ගැහැණු ළමයා - girl
 • දරුවන් - children
 • දැරිය - lady
 • කොල්ලා - youth
 • කාන්තාවක් - woman
 • මිනිසා - man
 • වයෝවෘද්ධ - old woman
Download Stages Flashcards
කාන්තාවක් picture flashcards කොල්ලා picture flashcards ගැහැණු ළමයා picture flashcards

රැකියා

51 Sinhala printable flashcards for learning Jobs and Occupations topic
 • මැහුම් ශිල්පියා - seamstress
 • වේටර් - waiter
 • මලල ක්රීඩකයා - athlete
 • හෙදියක් - nurse
 • සම්බාහන චිකිත්සක - massage therapist
 • රසායනඥයා - chemist
 • විනාශ කරන්නා - exterminator
 • ගිනි නිවන භටයා - firefighter
 • පිරිසිදු කරන්නා - cleaner
 • ආකෘතිය - model
 • රියදුරු - driver
 • පූජක - priest
 • භික්ෂුව - monk
 • නාවිකයා - sailor
 • ධීවරයා - fisherman
 • කිමිදුම්කරු - diver
 • දඩයක්කාරයා - hunter
 • සොල්දාදුවා - soldier
 • ආරක්ෂක නිලධාරියා - security guard
 • සේවකයා - worker
 • ප්‍රධානියා - foreman
 • ඉදි කරන්නා - builder
 • විදුලි කාර්මිකයා - electrician
 • චිත්ර ශිල්පියා - painter
 • ජලනල කාර්මිකයා - plumber
 • පෑස්සුම්කරු - welder
 • මෝටර් රථ කාර්මිකයා - car mechanic
 • රෙදි සෝදන යන්ත්ර - washer
 • විශ්රාමිකයා - pensioner
 • වඩු කාර්මිකයා - carpenter
 • මල් විකුණන්නා - florist
 • පියාසර සහායක - flight attendant
 • ගගනගාමියා - astronaut
 • බේකර් - baker
 • උයන්න - cook
 • කොණ්ඩා මෝස්තරකරු - hairdresser
 • බාර්ටෙන්ඩර් - bartender
 • කම්මල්කරු - blacksmith
 • පොලිස් කාන්තාවන් - policewoman
 • පුස්තකාලයාධිපති - librarian
 • ලේකම් - secretary
 • යවන්නා - dispatcher
 • ගණකාධිකාරී - accountant
 • ලිපිකරු - clerk
 • රියල්ටර් - realtor
 • විශ්ලේෂක - analyst
 • ගොවියා - farmer
 • උයන්පල්ලා - gardener
 • විකුණුම්කරු - seller
 • පැටවුම්කරු - loader
 • තැපැල්කරු - mailman
Download Jobs and Occupations Flashcards
ආකෘතිය picture flashcards ආරක්ෂක නිලධාරියා picture flashcards ඉදි කරන්නා picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Body Parts flashcards
Body Parts  flashcards
Create cards
in Sinhala
Family members flashcards
Family members  flashcards
Create cards
in Sinhala
Professions flashcards
Professions  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual මහජන Flashcards for Toddlers (83 cards in Sinhala)