පාසල් අයිතම

36 Sinhala printable flashcards for learning Classroom objects topic
 • ලැප්ටොප් පරිගණකය - laptop
 • ශිෂ්යයා - pupil
 • බංකුව - desk
 • මණ්ඩලය - chalkboard
 • ප්ලාස්ටර් - chalk
 • වයිට්බෝඩ් - whiteboard
 • කළු පුවරුව සඳහා සලකුණු කරන්න - board marker
 • ෆෝල්ඩරය - backpack
 • පොත - book
 • සටහන් පොත - notebook
 • පත්රය - paper leaf
 • ක්විල් - pen
 • පැන්සල - pencil
 • සලකුණු - marker
 • පැන්සල් පෙට්ටිය - pencil case
 • පැන්සල් මුවහත් කරන්න - pencil sharpener
 • පාලකයා - ruler
 • මකනය - eraser
 • මැලියම් - glue
 • කතුර - scissors
 • ප්රෝටරය - protractor
 • මාලිමා යන්ත්රය - school compasses
 • අබාකස් - abacus
 • කැල්කියුලේටරය - calculator
 • ග්ලෝබ් - globe
 • අන්වීක්ෂය - microscope
 • ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටලය - bookshelf
 • පාසල් වේලාවන් - timetable
 • අංක - numbers
 • ලිපි - letters
 • ලිවීම - letter tracing
 • පාසැල් බසය - school bus
 • පෝට්මරෙන්ඩා - lunch box
 • පාසලේ - school
 • ගුරු - teacher
 • පරිගණක - computer
Download Classroom objects Flashcards
අංක picture flashcards අන්වීක්ෂය picture flashcards අබාකස් picture flashcards

School cards pending creation

Create cards
in Sinhala
School building flashcards
School building  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual පාසලේ Flashcards for Toddlers (36 cards in Sinhala)