පලතුරු

20 Sinhala printable flashcards for learning Fruits topic
 • අඹ - mango
 • දොඩම් - orange
 • පීච් - peach
 • පර්සිමන් - persimmon
 • අන්නාසි - pineapple
 • දෙළුම් - pomegranate
 • පෙයාස් - pear
 • කිවි - plum
 • මිදි - grapes
 • පේර - guava
 • කෙසෙල් - banana
 • ඇපල් - apple
 • රට කොට්ටං - apricot
 • අලිපේර - avocado
 • පොල් - coconut
 • රට ඉඳි - dates
 • ග්රේප් පෘට් - grapefruit
 • නොදනී - kiwi
 • ලෙමන් - lemon
 • දෙහි - lime
Download Fruits Flashcards
අන්නාසි picture flashcards අඹ picture flashcards අලිපේර picture flashcards

එළවළු

29 Sinhala printable flashcards for learning Vegetables topic
 • රාබු - radish
 • රාබු - turnip
 • බීට් රූට් - beet
 • සැල්දිරි - celery
 • මල් ගෝවා - cauliflower
 • සුකීනි - zucchini
 • මාලු මිරිස් - chili pepper
 • සැවෝයි ගෝවා - savoy cabbage
 • සුදු ගෝවා - white cabbage
 • රතු ගෝවා - red cabbage
 • චීන ගෝවා - сhinese cabbage
 • රොමානෙස්කෝ ගෝවා - romanesco broccoli
 • ගෝවා - broccoli
 • කැරට් - carrot
 • බඩ ඉරිඟු - corn
 • පිපිඤ්ඤා - cucumber
 • වම්බටු - eggplant
 • සුදුලූණු - garlic
 • ඉඟුරු - ginger
 • ඹලිව් - olives
 • බී ළූණූ - onion
 • බෙල් පෙපර් - pepper
 • අර්තාපල් - potato
 • වට්යක්කා - pumpkin
 • නිවිති - spinach
 • සලාද කොළ - lettuce
 • තක්කාලි - tomato
 • කව්පි - peas
 • ස්කොශ් - custard squash
Download Vegetables Flashcards
අර්තාපල් picture flashcards ඉඟුරු picture flashcards කව්පි picture flashcards

Food cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Berries flashcards
Berries  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ආහාර Flashcards for Toddlers (49 cards in Sinhala)