සත්තු

10 Sinhala printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • ඉබ්බා - turtle
 • පුසා - cat
 • බල්ලා - dog
 • මාලුවා - fish
 • тотықұс - parrot
 • මීයා - mouse
 • මීයා - guinea pig
 • හැම්ස්ටර් - hamster
 • චින්චිලා - chinchilla
 • කැනරි - canary
Download Domestic animals Flashcards
тотықұс picture flashcards ඉබ්බා picture flashcards කැනරි picture flashcards

ගොවිපල සතුන්

15 Sinhala printable flashcards for learning Farm animals topic
 • බූරුවා - donkey
 • ඔටුවා - camel
 • ඒළදෙන - cow
 • අශ්වයා - horse
 • ඌරා - pig
 • ගොනා - bull
 • එළු - goat
 • හාවා - rabbit
 • බැටළුවන් - sheep
 • මී මැස්සා - bee
 • පෝනියා - pony
 • බැටඵ වස්සා - ram
 • පිනි මුවා - reindeer
 • ලාමා - lama
 • කොයිපු - coypu
Download Farm animals Flashcards
අශ්වයා picture flashcards ඌරා picture flashcards එළු picture flashcards

මුහුදු ජීවීන්

29 Sinhala printable flashcards for learning Sea animals topic
 • ස්ටින්ග්‍රේ - stingray
 • ඔක්ටපස් - octopus
 • සී වීඩ් - seaweed
 • ස්ටාර් ෆිශ් - starfish
 • කොරාල් - coral
 • ශෙල් - shell
 • ඔර්කා,කිල් වේල් - orca, killer whale
 • ස්ප(ර්) වේල් - sperm whale
 • සී අ(ර්)චින් - sea urchin
 • සී හෝස්-මුහුදු අශ්වයා - seahorse
 • ඩොල්පින් - dolphin
 • ක්‍රේ ෆිශ් - crayfish
 • නෝටිලස් - nautilus
 • සී ට(ර්)ට්ල් - sea turtle
 • ශාක්-මෝරා - shark
 • ශ්‍රිම්ප්-ඉස්සා - shrimp
 • ස්නෙයිල්-ගොළුබෙල්ලා - snail
 • වේල්-තල්මහ - whale
 • සී ඇනිමෝ - sea anemone
 • ස්ක්වීඩ් - squid
 • ක්‍රැබ්-කකුළුවා - crab
 • ජෙලි ෆිශ් - jellyfish
 • ලොබ්ස්ට(ර්)-පොකිරිස්සා - lobster
 • නාවල් - narwhal
 • ෆ සීල් - fur seal
 • බෙලුගා - beluga
 • ජියන්ට් ස්ක්වීඩ් - giant squid
 • සීල් - seal
 • වල්රස් - walrus
Download Sea animals Flashcards
ඔක්ටපස් picture flashcards ඔර්කා,කිල් වේල් picture flashcards ක්‍රැබ්-කකුළුවා picture flashcards

කෘමින්

23 Sinhala printable flashcards for learning Insects topic
 • සමනලයා - butterfly
 • ලේඩි බග් - ladybug
 • වේයා - termite
 • කූඹියා - ant
 • කුරුමිණියා - bug
 • මදුරුවා - mosquito
 • ඇඳමකුණා - bedbug
 • දෙබරා - wasp
 • බඹරා - hornet
 • කැරපොත්තා - cockroach
 • බඹර මැස්සා - bumblebee
 • කූරා - dragonfly
 • තණකොළ පෙත්තා - grasshopper
 • මැස්සා - fly
 • දළඹුවා - caterpillar
 • උකුණා - louse
 • වන්ඳා - mantis
 • කුරුමිණියා - scarabaeus
 • මකුළුවා - spider
 • ගෝනුස්සා - scorpion
 • මීමැස්සා - bee
 • හැකරැල්ලා - millipede
 • ගුල්ලා - mite
Download Insects Flashcards
ඇඳමකුණා picture flashcards උකුණා picture flashcards කැරපොත්තා picture flashcards

වන සතුන්

21 Sinhala printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • සිංහයා - lion
 • ජිරාෆ් - giraffe
 • අලියා - elephant
 • රයිනොසිරස් - rhinoceros
 • ඔස්ලොට් - ocelot
 • චීටා - cheetah
 • ගෝරිල්ලා - gorilla
 • ඇන්ටීට - anteater
 • ටැපිර් - tapir
 • රතු පැන්ඩා - red panda
 • ගිබන් - gibbon
 • සුදු කොටියා - white tiger
 • සිෆාකා - sifaka
 • වඳුරා - monkey
 • දිවියා - leopard
 • ජගුවර් - jaguar
 • කිඹුලා - crocodile
 • කොටියා - tiger
 • සිබ්‍රා - zebra
 • හිපපොටේමස් - hippopotamus
 • පැන්ඩා - panda
Download Jungle animals Flashcards
අලියා picture flashcards ඇන්ටීට picture flashcards ඔස්ලොට් picture flashcards

Animals cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Forest animals flashcards
Forest animals  flashcards
Create cards
in Sinhala
Arctic animals flashcards
Arctic animals  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual සතුන් Flashcards for Toddlers (98 cards in Sinhala)