සත්තු

10 Sinhala printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • ඉබ්බා - turtle
 • පුසා - cat
 • බල්ලා - dog
 • මාලුවා - fish
 • тотықұс - parrot
 • මීයා - mouse
 • මීයා - guinea pig
 • හැම්ස්ටර් - hamster
 • චින්චිලා - chinchilla
 • කැනරි - canary
Download Domestic animals Flashcards
тотықұс picture flashcards ඉබ්බා picture flashcards කැනරි picture flashcards

ගොවිපල සතුන්

15 Sinhala printable flashcards for learning Farm animals topic
 • බූරුවා - donkey
 • ඔටුවා - camel
 • ඒළදෙන - cow
 • අශ්වයා - horse
 • ඌරා - pig
 • ගොනා - bull
 • එළු - goat
 • හාවා - rabbit
 • බැටළුවන් - sheep
 • මී මැස්සා - bee
 • පෝනියා - pony
 • බැටඵ වස්සා - ram
 • පිනි මුවා - reindeer
 • ලාමා - lama
 • කොයිපු - coypu
Download Farm animals Flashcards
අශ්වයා picture flashcards ඌරා picture flashcards එළු picture flashcards

කෘමින්

23 Sinhala printable flashcards for learning Insects topic
 • සමනලයා - butterfly
 • ලේඩි බග් - ladybug
 • වේයා - termite
 • කූඹියා - ant
 • කුරුමිණියා - bug
 • මදුරුවා - mosquito
 • ඇඳමකුණා - bedbug
 • දෙබරා - wasp
 • බඹරා - hornet
 • කැරපොත්තා - cockroach
 • බඹර මැස්සා - bumblebee
 • කූරා - dragonfly
 • තණකොළ පෙත්තා - grasshopper
 • මැස්සා - fly
 • දළඹුවා - caterpillar
 • උකුණා - louse
 • වන්ඳා - mantis
 • කුරුමිණියා - scarabaeus
 • මකුළුවා - spider
 • ගෝනුස්සා - scorpion
 • මීමැස්සා - bee
 • හැකරැල්ලා - millipede
 • ගුල්ලා - mite
Download Insects Flashcards
ඇඳමකුණා picture flashcards උකුණා picture flashcards කැරපොත්තා picture flashcards

Animals cards pending creation

Create cards
in Sinhala
Sea animals flashcards
Sea animals  flashcards
Create cards
in Sinhala
Jungle animals flashcards
Jungle animals  flashcards
Create cards
in Sinhala
Forest animals flashcards
Forest animals  flashcards
Create cards
in Sinhala
Arctic animals flashcards
Arctic animals  flashcards

Check other sets of printable Sinhala flashcards!

There are no more sets of Sinhala flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Sinhala.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual සතුන් Flashcards for Toddlers (48 cards in Sinhala)