அடிப்படை வண்ணங்கள்

12 Tamil printable flashcards for learning Base colors topic
 • కాషాయ రంగు - orange
 • నీలం - blue
 • గోధుమ రంగు - brown
 • ఎరుపు - red
 • నలుపు - black
 • వెండి రంగు - silver
 • బంగారు రంగు - gold
 • బూడిద రంగు - gray
 • పచ్చ - green
 • వంగపండు రంగు - purple
 • పసుపు - yellow
 • తెలుపు - white
Download Base colors Flashcards
ఎరుపు picture flashcards కాషాయ రంగు picture flashcards గోధుమ రంగు picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Tamil
Secondary colors flashcards
Secondary colors  flashcards
Create cards
in Tamil
2D Shapes flashcards
2D Shapes  flashcards
Create cards
in Tamil
3D Shapes flashcards
3D Shapes  flashcards

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual shapes Flashcards for Toddlers (12 cards in Tamil)