Αριθμοί(1-20)

20 карточек для изучения темы Цифры (1-20) на Греческом языке!
 • δεκαοκτώ - восемнадцать
 • δεκαεννέα - девятнадцать
 • είκοσι - двадцать
 • ένα - один
 • δύο - два
 • τρία - три
 • τέσσερα - четыре
 • πέντε - пять
 • έξι - шесть
 • επτά - семь
 • οκτώ - восемь
 • εννέα - девять
 • δέκα - десять
 • έντεκα - одиннадцать
 • δώδεκα - двенадцать
 • δεκατρία - тринадцать
 • δεκατέσσερα - четырнадцать
 • δεκαπέντε - пятнадцать
 • δεκαέξι - шестнадцать
 • δεκαεπτά - семнадцать
Скачать карточки "Цифры (1-20)"
δέκα карточки энциклопедических знанийδεκαεννέα карточки энциклопедических знанийδεκαέξι карточки энциклопедических знаний

Αρίθμηση

10 карточек для изучения темы Счёт на Греческом языке!
 • ένα - один
 • δύο - два
 • τρία - три
 • τέσσερα - четыре
 • πέντε - пять
 • έξι - шесть
 • επτά - семь
 • οχτώ - восемь
 • εννιά - девять
 • δέκα - десять
Скачать карточки "Счёт"
δέκα карточки энциклопедических знанийδύο карточки энциклопедических знанийένα карточки энциклопедических знаний

Математика картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Греческом!

Больше нет доступных наборов карточек на Греческом языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Греческий.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"Μαθηματικά" - Визуальный Греческом Словарь для Малышей (30 картинок)