ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

54 druckbare Kannadae Lernkarten zum Thema Aktionsverben
 • ಹಿಸುಕು - drücken
 • ಒತ್ತಿ - pressen
 • ಮೇಲೆ ಸುರಿ - übergiessen
 • ತೆರೆದ - öffnen
 • ಕೆಸರು - verschmieren
 • ಗರಗಸ - sägen
 • ಒದೆ - treten
 • ಸಿಡಿಸು - spritzen
 • ಮೇಲೆ ಎಸೆ - sich übergeben!
 • ತರುತ್ತಾ - zur Sprache bringen
 • ಹಾಡು - singen
 • ಮರೆಮಾಡಿ - ausblenden
 • ಬಾಚಣಿಕೆ - kämmen
 • ಹರಿ - zerreißen
 • ಮೀನು - fischen
 • ಕೊಡು - sitzen
 • ಕೊಡು - hinzufügen
 • ಸ೦ಗ್ರಹಿಸು - sammeln
 • ದಾದಿ - pflegen
 • ಒಣಗಿದ - trocknen
 • ನಿಲ್ಲು - stehen
 • ಹೊಡೆ - schießen
 • ಕಟ್ಟುವುದು - bauen
 • ತಟ್ಟು - klopfen
 • ತಟ್ಟು - tanzen
 • ತಟ್ಟು - ziehen
 • ಬಿಗಿ - fixieren
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ - klatschen
 • ಸೀನು - niesen
 • ಗೀಚು - kratzen
 • ಗುಸುಗುಸು - flüstern
 • ಎಸೆಯಿರಿ - werfen
 • ತೂಗುಹಾಕು - aushängen
 • ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ - herausgucken
 • ಮೂಗು - sich die Nase putzen
 • ಕಾಳಜಿ - sich kümmern
 • ಕೊಡು - geben
 • ಪ್ರಸ್ತುತ - präsentieren
 • ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ - halten
 • ಊದು - blasen
 • ಒಳಗೆ ನೋಡಿ - einblick in
 • ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ - sonnenbaden
 • ಉಡಾವಣೆ - starten
 • ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸು - spiel das Klavier
 • ಆಡು - spielen
 • ತೂಗಾಡಿಸು - schwingen
 • ಇಡು - stellen
 • ಅಗೆತ - graben
 • ಆಹಾರ ಕೊಡು - füttern
 • ಹರಿದು ಹಾಕು - bewegen
 • ಬಣ್ಣ - malen
 • ಕಚ್ಚುವುದು - beissen
 • ಮಡುಗು - legen
 • ಹಿಡಿಯಿರಿ - fangen
Herunterladen Aktionsverben Bildkarten
ಅಗೆತ Bildkarteikartenಆಡು Bildkarteikartenಆಹಾರ ಕೊಡು Bildkarteikarten

ಓಡು

22 druckbare Kannadae Lernkarten zum Thema Movimiento
 • ಓಡು - Laufen
 • ತೆವಳು - Kriechen
 • ಜಿಗಿತ - Springen
 • ಈಜು - Schwimmen
 • ಪ್ರಯಾಣ - Reisen
 • ಸವಾರಿ - Reiten
 • ಓಡಿಸಿ - Fahren
 • ಹಾರಿಸಿ - Fliegen
 • ಹೋಗು - Gehen
 • ಒಯ್ಯಿರಿ - Tragen
 • ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ - Steigen
 • ಇಳಿಯಿರಿ - Runtergehen
 • ಬೀಳು - Fallen
 • ಎಳೆಯು - Ziehen
 • ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತೀರಿ - Jagen
 • ನಡೆಯಿ - Gehen
 • ಸಾಲು - Rudern
 • ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ - Klettern
 • ಹತ್ತುತ್ತೀರಿ - Steigen
 • ನೀವು ಡೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ - Tauchen
 • ನೀವು ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - Drücken
 • ನೀವು ರೋಲ್ - Rollen
Herunterladen Movimiento Bildkarten
ಇಳಿಯಿರಿ Bildkarteikartenಈಜು Bildkarteikartenಉದಯಿಸುತ್ತದೆ Bildkarteikarten

ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

33 druckbare Kannadae Lernkarten zum Thema Alltagsaktivitäten
 • ಕಲಿತುಕೋ - sitzen auf dem töpfchen
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ - pipi
 • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ - kacken
 • ಶೋ ಧಾರ ಕಟ್ಟು - schuhe binden
 • ಅಡುಗೆ ಮಾಡು - kochen
 • ಉಣಿಸು - füttern
 • ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗು - einkaufen
 • ಆರಾಮಾಗಿರು - entspannen
 • ಎಚ್ಚರವಾಗು - aufwachen
 • ಹಲ್ಲುಜ್ಜು - zähne putzen
 • ಟಿವಿ ನೋಡು - fernsehen
 • ಧೂಮಪಾನ - rauchen
 • ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡು - mit Freunden spielen
 • ಕೆಲಸ - arbeiten
 • ಕಸ ಗುಡಿಸು - fegen
 • ಧೂಳು ಕೊಡವು - staubsaugen
 • ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆ - abwaschen
 • ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು - bügeln
 • ನೀರು ಹಾಕು - wassern
 • ಸಿಂಪಡಿಸು - spritzen
 • ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ - schminken
 • ಸೈನಿಕ - haare schnitten
 • ಗಡ್ಡ ತೆಗೆ - rasieren
 • ತಿನ್ನು - essen
 • ಕುಡಿ - trinken
 • ತೊಳೆದುಕೋ - waschen
 • ಮಲಗು - schlafen
 • ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು - putzen
 • ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ - verkleiden
 • ಶೋ ಹಾಕಿಕೋ - anziehen
 • ಬಟನ್ ಹಾಕು - knopfvershcluss
 • ಸ್ನಾನ ಮಾಡು - duschen
 • ಮೈ ತೊಳೆದುಕೋ - baden
Herunterladen Alltagsaktivitäten Bildkarten
ಅಡುಗೆ ಮಾಡು Bildkarteikartenಆರಾಮಾಗಿರು Bildkarteikartenಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು Bildkarteikarten

Verben noch zu erstellende Karteikarten

Karteikarten auf
Kannada erstellen
Bildkarten für Verben Zustand
Verben Zustand  23 Bildkarten

Schauen Sie sich andere Sets mit ausdruckbaren Kannadaen Karteikarten an!

Es gibt keine weiteren Sets mit Kannadaen Lernkarten. Aber Sie können zum Abschnitt von Deutsch Lernkarten  und übersetzen sie auf Kannada.

Abonnieren Sie die Kids Flashcards

Bildungskarten auf Pinterest hinzufügen

Visual ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು Flashcards für Kleinkinder (109 Karten in Kannada)