ពណ៌គោល (ពណ៌មូលដ្ធាន)

12 Khmer printable flashcards for learning Base colors topic
 • ពណ៌ខៀវ - blue
 • ពណ៌ទឹកក្រូច - orange
 • ពណ៌ត្នោត - brown
 • ពណ៌ក្រហម - red
 • ពណ៌ខ្មៅ - black
 • ពណ៌ប្រាក់ - silver
 • ពណ៌មាស - gold
 • ពណ៌ប្រផេះ - gray
 • ពណ៌បៃតង - green
 • ពណ៌ស្វាយ - purple
 • ពណ៌លឿង - yellow
 • ពណ៌ស - white
Download Base colors Flashcards
ពណ៌ក្រហម picture flashcards ពណ៌ខៀវ picture flashcards ពណ៌ខ្មៅ picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Khmer
Secondary colors flashcards
Secondary colors  flashcards
Create cards
in Khmer
2D Shapes flashcards
2D Shapes  flashcards
Create cards
in Khmer
3D Shapes flashcards
3D Shapes  flashcards

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ពណ៌​​ និង រាង Flashcards for Toddlers (12 cards in Khmer)