ഫാം പക്ഷികൾ

11 Malayalam printable flashcards for learning Farm birds topic
 • പൂവൻ കോഴി - rooster
 • താറാവ് - duck
 • താറാവ് കുട്ടി - duckling
 • വാത്ത് - goose
 • കാട - quail
 • ഒട്ടകപ്പക്ഷി - ostrich
 • മയിൽ - peacock
 • പക്ഷി - pheasant
 • കോഴി - hen
 • ടർക്കി - turkey
 • കോഴിക്കുഞ്ഞ് - chick
Download Farm birds Flashcards
ഒട്ടകപ്പക്ഷി picture flashcards കാട picture flashcards കോഴി picture flashcards

കാട്ടിലെ പക്ഷികൾ

18 Malayalam printable flashcards for learning Wild birds topic
 • കുരുവി - swallow
 • തത്ത - parrot
 • കുരുവി - sparrow
 • കൊക്ക് - stork
 • കഴുകൻ - vulture
 • പരുന്ത് - falcon
 • പെൻഗ്വിൻ - penguin
 • ഹമിങ് ബേർഡ് - hummingbird
 • മൂങ്ങ - owl
 • മരംകൊത്തി - woodpecker
 • പെലിക്കൺ - pelican
 • അരയന്നം - swan
 • ഏതോ കിളി - titmouse
 • ഏതോ കിളി - bullfinch
 • കാക്ക - crow
 • പരുന്ത് - eagle
 • ഫ്ലാമിങ്ങോ - flamingo
 • പ്രാവ് - pigeon
Download Wild birds Flashcards
അരയന്നം picture flashcards ഏതോ കിളി picture flashcards ഏതോ കിളി picture flashcards

Birds cards pending creation

Check other sets of printable Malayalam flashcards!

There are no more sets of Malayalam flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Malayalam.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual പക്ഷികൾ Flashcards for Toddlers (29 cards in Malayalam)