చర్య క్రియలు

51 Telugu printable flashcards for learning Action verbs topic
 • పిండుట - squeeze
 • నొక్కుట - press
 • మీద పోయుట - pour over
 • తెరచుట - open
 • రంపముతో కోయుట - saw
 • తన్నుట - kick
 • పైకి విసరుట - throw up
 • పైకి తీయుట - bring up
 • పాడుట - sing
 • దాగుకొనుట - hide
 • తల దువ్వుకొనుట - comb
 • చింపుట - tear, rip
 • చేపలు పట్టుట - fish
 • కూర్చొనుట - sit
 • కలుపుట - add
 • సేకరించుట, సమకూర్చుకొనుట - collect, gather
 • ఎండబెట్టుట - dry
 • నిలుచుండుట - stand
 • గురిచూచి కొట్టుట - shoot
 • నిర్మించుట - build
 • తలుపు కొట్టుట - knock
 • నాట్యము చేయుట - dance
 • లాగుట - pull
 • సరిచేయుట - fix
 • చప్పట్లు కొట్టుట - clap
 • తుమ్ముట - sneeze
 • గోకుకొనుట - scratch
 • గుస గుస లాడుట, నెమ్మదిగా చెప్పుట - whisper
 • విసురుట - throw
 • వ్రేలాడుట - hang
 • తొంగి చూచుట - peep out
 • ముక్కు చీదుకొనుట - blow one's nose
 • జాగ్రత్తగా చూచుట - care
 • ఇచ్చుట - give
 • బహుమతి ఇచ్చుట - present
 • పట్టుకొనుట - hold
 • ఊదుట - blow
 • పరిశోధించుట - look into
 • ఎండలో పరుండుట - sunbathe
 • లాంచ్ చేయుట - launch
 • పియానో వాయించుట - play the piano
 • ఆడుట - play
 • ఊయల ఊగుట - swing
 • పెట్టుట , ఉంచుట - put
 • తవ్వుట - dig
 • ఆహారము తినిపించుట - feed
 • గడ్డిని క్రమముగా కత్తిరించుట - mow
 • రంగు వేయుట - paint
 • కొరుకుట - bite
 • పడుకొనుట - lay
 • పట్టుకొనుట - catch
Download Action verbs Flashcards
ఆడుట picture flashcards ఆహారము తినిపించుట picture flashcards ఇచ్చుట picture flashcards

క్రియలు

33 Telugu printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • పొట్టి పై కూర్చోవడం - sit on the potty
 • పాసు పోయటం - pee
 • poop - poop
 • బూట్లు లేసు కట్టుకునుట - tie shoelaces
 • వంట చేయడం - cook
 • అన్నం తినిపించడం - feed
 • సరుకులు తీసుకురావటం - go shopping
 • విశ్రాంతి తీసుకునుట - relax
 • నిద్రలేవటం - wake up
 • పళ్ళు తోముకోవడం - brush teeth
 • టీ వి చూడటం - watch TV
 • పొగత్రాగటం - smoke
 • స్నేహితులుతో కలిసి ఆటలాడటం - play with friends
 • పని చేసుకోవడం - work
 • ఇల్లు ఊడ్వటం - sweep
 • వాక్యూమ్ మెషిన్ వాడటం - vacuum
 • బట్టలు ఉతకడం - do laundry
 • బట్టలు ఇస్త్రీ చేయటం - iron
 • మొక్కలకు నీరు పోయడం - water
 • మొక్కలకు మందు పిచికారి చేయటం - splash
 • మేకప్ వేసుకొనడం - put on make-up
 • జుట్టు కత్తించుట - gets her hair cut
 • గడ్డం గీసుకునుట - shave
 • తినటం - eat
 • తాగటం - drink
 • తల స్నానం చేయడం - wash
 • నిద్రపోవడం - sleep
 • ఇల్లు తుడవడం - clean, scrub
 • బట్టలు వేసుకొనడం - get dressed
 • చెప్పులు వేసుకొనడం - put on shoes
 • చొక్కా గుండీలు పెట్టుకోవడం - button the buttons
 • స్నానం చేయడం - take a shower
 • పిల్లలకు స్నానం చేయించడం - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
poop picture flashcards అన్నం తినిపించడం picture flashcards ఇల్లు ఊడ్వటం picture flashcards

Verbs cards pending creation

Create cards
in Telugu
Movement verbs flashcards
Movement verbs  flashcards
Create cards
in Telugu
State verbs flashcards
State verbs  flashcards

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual క్రియలు Flashcards for Toddlers (84 cards in Telugu)