ఫలము

20 Telugu printable flashcards for learning Fruits topic
 • మామిడికాయ - mango
 • నారింజ - orange
 • పీచ్ - peach
 • పెర్సిమ్మన్ - persimmon
 • అనాస పండు - pineapple
 • దానిమ్మ - pomegranate
 • పియర్ - pear
 • రేగు - plum
 • ద్రాక్ష - grapes
 • జామపండు - guava
 • అరటిపండు - banana
 • ఆపిల్ - apple
 • అప్రికొట్ - apricot
 • అవకాడో - avocado
 • కొబ్బరి కయ - coconut
 • ఖర్జూర పండు - dates
 • దబ్బపండు - grapefruit
 • కివి - kiwi
 • నిమ్మకాయ - lemon
 • నిమ్మకాయ - lime
Download Fruits Flashcards
అనాస పండు picture flashcards అప్రికొట్ picture flashcards అరటిపండు picture flashcards

Food cards pending creation

Create cards
in Telugu
Vegetables flashcards
Vegetables  flashcards
Create cards
in Telugu
Berries flashcards
Berries  flashcards

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual భొజనం Flashcards for Toddlers (49 cards in Telugu)