ផ្លែឈើ

20 Khmer printable flashcards for learning Fruits topic
 • ស្វាយ - mango
 • ក្រូច - orange
 • ប៉ែស - peach
 • ទម្លាប់ - persimmon
 • ម្នាស់ - ananas
 • ទទឹម - pomegranate
 • pear - pear
 • ផ្លែព្រូន - plum
 • ទំពាំងបាយជូរ - grapes
 • ត្របែក - guava
 • ចេក - banana
 • ប៉ោម - apple
 • apricot - apricot
 • ប័រ - avocado
 • ដូង - coconut
 • ល្មើ - dates
 • ក្រូចថ្លុង - grapefruit
 • គីវី - kiwi
 • ក្រូចឆ្មា - lemon
 • ក្រូចឆ្មា - lime
Download Fruits Flashcards
apricot picture flashcards pear picture flashcards ក្រូច picture flashcards

បន្លែ

29 Khmer printable flashcards for learning Vegetables topic
 • ឆៃថាវក្រហម - radish
 • ឆៃថាវ - turnip
 • ដំឡូងក្រហម - beet
 • ជីឆាយ - celery
 • ខាត់ណាស - cauliflower
 • ឈុឆីនី - zucchini
 • ម្ទេស - chili pepper
 • ស្ពៃក្តោបខៀវ - savoy cabbage
 • ស្ពៃក្តោប - white cabbage
 • ស្ពៃក្តោបក្រហម - red cabbage
 • ស្ពៃបូកគោ - сhinese cabbage
 • ខាត់ណាផ្កា - romanesco broccoli
 • ខាត់ណា - broccoli
 • ការ៉ុត - carrot
 • ពោត - corn
 • ត្រសក់ - cucumber
 • ត្រប់វែង - eggplant
 • ខ្ទឹមស - garlic
 • ខ្ញី - ginger
 • អូលីវ - olives
 • ខ្ទឹមក្រហម - onion
 • ម្ទេសផ្លោក - pepper
 • ដំឡូងបារាំង - potato
 • ល្ពៅ - pumpkin
 • ស្ពៃ - spinach
 • សាឡាត់ - lettuce
 • ប៉េងប៉ោះ - tomato
 • សណ្តែក - peas
 • ខាស - custard squash
Download Vegetables Flashcards
ការ៉ុត picture flashcards ខាត់ណា picture flashcards ខាត់ណាផ្កា picture flashcards

ប៊េរី

11 Khmer printable flashcards for learning Berries topic
 • ហ្រ្គេនប៊េរី - cranberry
 • សាវម៉ាវព្រៃ - gooseberry
 • ត្រសក់ស្រូវលឿង - melon
 • ប៊េរីក្រហម - raspberry
 • ស្រ្តរប៊េរី - strawberry
 • ឪឡឹក - watermelon
 • ឈឺរី - cherry
 • ប្លេកប៊េរី - blackberry
 • ប៊េរីក្រហម - red currant
 • កន្ទួតព្រៃ - black currant
 • ប៊េរីខៀវ - blueberry
Download Berries Flashcards
កន្ទួតព្រៃ picture flashcards ឈឺរី picture flashcards ត្រសក់ស្រូវលឿង picture flashcards

Food cards pending creation

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual អាហារ Flashcards for Toddlers (60 cards in Khmer)