យានអាវកាស

14 Khmer printable flashcards for learning Aircraft topic
 • យន្តហោះ - aeroplane
 • យន្តហោះតូច - helicopter
 • បាឡុង - air balloon
 • យន្តហោះ - biplane
 • យន្តហោះចម្បាំង - fighter plane
 • មីសិល - rocket
 • យាន​អវកាស - space shuttle
 • ហ្សេភែលីន - zeppelin
 • ឆាត់យោង - parachute
 • យន្តហោះ - glider
 • យន្តហោះ - ultralight
 • ខ្លែង - kite
 • ផ្កាយរណប - satellite
 • យន្តហោះ - convertiplane
Download Aircraft Flashcards
ខ្លែង picture flashcards ឆាត់យោង picture flashcards បាឡុង picture flashcards

Transport cards pending creation

Create cards
in Khmer
Land transport flashcards
Land transport  flashcards
Create cards
in Khmer
Rail transport flashcards
Rail transport  flashcards
Create cards
in Khmer
Water transport flashcards
Water transport  flashcards
Create cards
in Khmer
Bicycle transport flashcards
Bicycle transport  flashcards
Create cards
in Khmer
Motorcycles flashcards
Motorcycles  flashcards

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ធ្វើដំណើរ Flashcards for Toddlers (14 cards in Khmer)